Auto-updated language pl from transifex

This commit is contained in:
PyBitmessage Translations 2016-11-15 21:38:05 +01:00
parent 3bafd597af
commit 1d3757ddc8
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4D80CA5C8021C15A
2 changed files with 184 additions and 169 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -58,12 +58,12 @@
<context>
<name>EmailGatewayRegistrationDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2230"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2232"/>
<source>Registration failed:</source>
<translation>Rejestracja nie powiodła się:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2230"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2232"/>
<source>The requested email address is not available, please try a new one. Fill out the new desired email address (including @mailchuck.com) below:</source>
<translation>Wybrany adres e-mail nie jest dostępny, proszę spróbować inny. Wpisz adres poniżej (razem z końcówką @mailchuck.com):</translation>
</message>
@ -320,7 +320,7 @@ Wprowadź wybrany adres e-mail (razem z końcówką @mailchuck.com) poniżej:</t
<translation>Otrzymano potwierdzenie odbioru wiadomości %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2099"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2101"/>
<source>Broadcast queued.</source>
<translation>Przekaz w kolejce do wysłania.</translation>
</message>
@ -539,17 +539,17 @@ Im dłuższy TTL, tym więcej pracy będzie musiał wykonac komputer wysyłając
Zwykle 4-5 dniowy TTL jest odpowiedni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1923"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1925"/>
<source>Message too long</source>
<translation>Wiadomość zbyt długa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1923"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1925"/>
<source>The message that you are trying to send is too long by %1 bytes. (The maximum is 261644 bytes). Please cut it down before sending.</source>
<translation>Wiadomość jest za długa o %1 bajtów (maksymalna długość wynosi 261644 bajty). Przed wysłaniem należy skrócić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1955"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1957"/>
<source>Error: Your account wasn&apos;t registered at an email gateway. Sending registration now as %1, please wait for the registration to be processed before retrying sending.</source>
<translation>Błąd: Twoje konto nie było zarejestrowane w bramce poczty. Rejestrowanie jako %1, proszę poczekać na zakończenie procesu przed ponowną próbą wysłania wiadomości.</translation>
</message>
@ -594,67 +594,67 @@ Zwykle 4-5 dniowy TTL jest odpowiedni.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2057"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2059"/>
<source>Error: You must specify a From address. If you don&apos;t have one, go to the &apos;Your Identities&apos; tab.</source>
<translation>Błąd: musisz wybrać adres wysyłania. Jeżeli go nie posiadasz, przejdź do zakładki &apos;Twoje tożsamości&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1998"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2000"/>
<source>Address version number</source>
<translation>Numer wersji adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1998"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2000"/>
<source>Concerning the address %1, Bitmessage cannot understand address version numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</source>
<translation>Odnośnie adresu %1, Bitmessage nie potrafi odczytać wersji adresu %2. Może uaktualnij Bitmessage do najnowszej wersji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2002"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2004"/>
<source>Stream number</source>
<translation>Numer strumienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2002"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2004"/>
<source>Concerning the address %1, Bitmessage cannot handle stream numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</source>
<translation>Odnośnie adresu %1, Bitmessage nie potrafi operować na strumieniu adresu %2. Może uaktualnij Bitmessage do najnowszej wersji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2007"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2009"/>
<source>Warning: You are currently not connected. Bitmessage will do the work necessary to send the message but it won&apos;t send until you connect.</source>
<translation>Uwaga: nie jesteś obecnie połączony. Bitmessage wykona niezbędną pracę do wysłania wiadomości, ale nie wyśle jej póki się nie połączysz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2049"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2051"/>
<source>Message queued.</source>
<translation>W kolejce do wysłania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2053"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2055"/>
<source>Your &apos;To&apos; field is empty.</source>
<translation>Pole &apos;Do&apos; jest puste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2108"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2110"/>
<source>Right click one or more entries in your address book and select &apos;Send message to this address&apos;.</source>
<translation>Użyj prawego przycisku myszy na adresie z książki adresowej i wybierz opcję &quot;Wyślij wiadomość do tego adresu&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2121"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2123"/>
<source>Fetched address from namecoin identity.</source>
<translation>Pobrano adres z identyfikatora Namecoin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2224"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2226"/>
<source>New Message</source>
<translation>Nowa wiadomość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2224"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2226"/>
<source>From </source>
<translation>Od </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2604"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2606"/>
<source>Sending email gateway registration request</source>
<translation>Wysyłanie zapytania o rejestrację na bramce poczty</translation>
</message>
@ -669,142 +669,142 @@ Zwykle 4-5 dniowy TTL jest odpowiedni.</translation>
<translation>Wprowadzono niewłaściwy adres, który został zignorowany.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3026"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3028"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your address book twice. Try renaming the existing one if you want.</source>
<translation>Błąd: Adres znajduje się już w książce adresowej.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3274"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3276"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your subscriptions twice. Perhaps rename the existing one if you want.</source>
<translation>Błąd: Adres znajduje się już na liście subskrybcji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2364"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2366"/>
<source>Restart</source>
<translation>Uruchom ponownie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2350"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2352"/>
<source>You must restart Bitmessage for the port number change to take effect.</source>
<translation>Musisz zrestartować Bitmessage, aby zmiana numeru portu weszła w życie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2364"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2366"/>
<source>Bitmessage will use your proxy from now on but you may want to manually restart Bitmessage now to close existing connections (if any).</source>
<translation>Bitmessage będzie of teraz korzystał z serwera proxy, ale możesz ręcznie zrestartować Bitmessage, aby zamknąć obecne połączenia (jeżeli występują).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2392"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2394"/>
<source>Number needed</source>
<translation>Wymagany numer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2392"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2394"/>
<source>Your maximum download and upload rate must be numbers. Ignoring what you typed.</source>
<translation>Maksymalne prędkości wysyłania i pobierania powinny być liczbami. Zignorowano zmiany.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2465"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2467"/>
<source>Will not resend ever</source>
<translation>Nigdy nie wysyłaj ponownie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2465"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2467"/>
<source>Note that the time limit you entered is less than the amount of time Bitmessage waits for the first resend attempt therefore your messages will never be resent.</source>
<translation>Zauważ, że wpisany limit czasu wynosi mniej niż czas, który Bitmessage czeka przed pierwszą ponowną próbą wysłania wiadomości, więc Twoje wiadomości nie zostaną nigdy wysłane ponownie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2577"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2579"/>
<source>Sending email gateway unregistration request</source>
<translation>Wysyłanie zapytania o wyrejestrowanie z bramki poczty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2581"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2583"/>
<source>Sending email gateway status request</source>
<translation>Wysyłanie zapytania o stan bramki poczty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2670"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2672"/>
<source>Passphrase mismatch</source>
<translation>Hasła różnią się</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2670"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2672"/>
<source>The passphrase you entered twice doesn&apos;t match. Try again.</source>
<translation>Hasła, które wpisałeś nie pasują. Spróbuj ponownie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2673"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2675"/>
<source>Choose a passphrase</source>
<translation>Wpisz hasło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2673"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2675"/>
<source>You really do need a passphrase.</source>
<translation>Naprawdę musisz wpisać hasło.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2967"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2969"/>
<source>Address is gone</source>
<translation>Adres zniknął</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2967"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2969"/>
<source>Bitmessage cannot find your address %1. Perhaps you removed it?</source>
<translation>Bitmessage nie może odnaleźć Twojego adresu %1. Może go usunąłeś?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2970"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2972"/>
<source>Address disabled</source>
<translation>Adres nieaktywny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2970"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2972"/>
<source>Error: The address from which you are trying to send is disabled. You&apos;ll have to enable it on the &apos;Your Identities&apos; tab before using it.</source>
<translation>Błąd: adres, z którego próbowałeś wysłać wiadomość jest nieaktywny. Włącz go w zakładce &apos;Twoje tożsamości&apos; zanim go użyjesz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3023"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3025"/>
<source>Entry added to the Address Book. Edit the label to your liking.</source>
<translation>Dodano wpis do książki adresowej. Można teraz zmienić jego nazwę.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3048"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3050"/>
<source>Entry added to the blacklist. Edit the label to your liking.</source>
<translation>Dodano wpis do listy blokowanych. Można teraz zmienić jego nazwę.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3051"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3053"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your blacklist twice. Try renaming the existing one if you want.</source>
<translation>Błąd: Adres znajduje się już na liście blokowanych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3179"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3181"/>
<source>Moved items to trash.</source>
<translation>Przeniesiono wiadomości do kosza.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3119"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3121"/>
<source>Undeleted item.</source>
<translation>Przywróć wiadomość.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3147"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3149"/>
<source>Save As...</source>
<translation>Zapisz jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3156"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3158"/>
<source>Write error.</source>
<translation>Błąd zapisu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3260"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3262"/>
<source>No addresses selected.</source>
<translation>Nie wybrano adresu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3306"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3308"/>
<source>If you delete the subscription, messages that you already received will become inaccessible. Maybe you can consider disabling the subscription instead. Disabled subscriptions will not receive new messages, but you can still view messages you already received.
Are you sure you want to delete the subscription?</source>
@ -813,7 +813,7 @@ Are you sure you want to delete the subscription?</source>
Czy na pewno chcesz usunąć subskrypcję?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3536"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3538"/>
<source>If you delete the channel, messages that you already received will become inaccessible. Maybe you can consider disabling the channel instead. Disabled channels will not receive new messages, but you can still view messages you already received.
Are you sure you want to delete the channel?</source>
@ -822,92 +822,92 @@ Are you sure you want to delete the channel?</source>
Czy na pewno chcesz usunąć ten kanał?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3650"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3652"/>
<source>Do you really want to remove this avatar?</source>
<translation>Czy na pewno chcesz usunąć ten awatar?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3658"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3660"/>
<source>You have already set an avatar for this address. Do you really want to overwrite it?</source>
<translation>Już ustawiłeś awatar dla tego adresu. Czy na pewno chcesz go nadpisać?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4037"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4039"/>
<source>Start-on-login not yet supported on your OS.</source>
<translation>Start po zalogowaniu jeszcze nie jest wspierany pod Twoim systemem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4030"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4032"/>
<source>Minimize-to-tray not yet supported on your OS.</source>
<translation>Minimalizacja do zasobnika nie jest jeszcze wspierana pod Twoim systemem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4033"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4035"/>
<source>Tray notifications not yet supported on your OS.</source>
<translation>Powiadomienia w zasobniku nie jeszcze wspierane pod Twoim systemem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4206"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4208"/>
<source>Testing...</source>
<translation>Testowanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4246"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4248"/>
<source>This is a chan address. You cannot use it as a pseudo-mailing list.</source>
<translation>To jest adres kanału. Nie możesz go użyć jako pseudo-listy-dyskusyjnej.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4306"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4308"/>
<source>The address should start with &apos;&apos;BM-&apos;&apos;</source>
<translation>Adres powinien zaczynać sie od &quot;BM-&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4309"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4311"/>
<source>The address is not typed or copied correctly (the checksum failed).</source>
<translation>Adres nie został skopiowany lub przepisany poprawnie (błąd sumy kontrolnej).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4312"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4314"/>
<source>The version number of this address is higher than this software can support. Please upgrade Bitmessage.</source>
<translation>Numer wersji tego adresu jest wyższy niż ten program może obsłużyć. Proszę zaktualizować Bitmessage.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4315"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4317"/>
<source>The address contains invalid characters.</source>
<translation>Adres zawiera nieprawidłowe znaki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4318"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4320"/>
<source>Some data encoded in the address is too short.</source>
<translation>Niektóre dane zakodowane w adresie za krótkie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4321"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4323"/>
<source>Some data encoded in the address is too long.</source>
<translation>Niektóre dane zakodowane w adresie za długie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4324"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4326"/>
<source>Some data encoded in the address is malformed.</source>
<translation>Niektóre dane zakodowane w adresie uszkodzone.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4298"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4300"/>
<source>Enter an address above.</source>
<translation>Wprowadź adres powyżej.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4330"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4332"/>
<source>Address is an old type. We cannot display its past broadcasts.</source>
<translation>Adres starego typu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4339"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4341"/>
<source>There are no recent broadcasts from this address to display.</source>
<translation>Brak niedawnych wiadomości przekazów do wyświetlenia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4373"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4375"/>
<source>You are using TCP port %1. (This can be changed in the settings).</source>
<translation>Btimessage używa portu TCP %1. (Można go zmienić w ustawieniach).</translation>
</message>
@ -1117,7 +1117,7 @@ Czy na pewno chcesz usunąć ten kanał?</translation>
<translation>Dodaj nowy wpis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4343"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4345"/>
<source>Display the %1 recent broadcast(s) from this address.</source>
<translation>Pokaż %1 ostatnich wiadomości przekazów z tego adresu.</translation>
</message>
@ -1127,37 +1127,37 @@ Czy na pewno chcesz usunąć ten kanał?</translation>
<translation>Nowa wersja Bitmessage jest dostępna: %1. Pobierz z https://github.com/Bitmessage/PyBitmessage/releases/latest</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2761"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2763"/>
<source>Waiting for PoW to finish... %1%</source>
<translation>Oczekiwanie na wykonanie dowodu pracy... %1%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2765"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2767"/>
<source>Shutting down Pybitmessage... %1%</source>
<translation>Zamykanie PyBitmessage... %1%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2781"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2783"/>
<source>Waiting for objects to be sent... %1%</source>
<translation>Oczekiwanie na wysłanie obiektów... %1%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2791"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2793"/>
<source>Saving settings... %1%</source>
<translation>Zapisywanie ustawień... %1%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2800"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2802"/>
<source>Shutting down core... %1%</source>
<translation>Zamykanie rdzenia programu... %1%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2803"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2805"/>
<source>Stopping notifications... %1%</source>
<translation>Zatrzymywanie powiadomień... %1%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2809"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2811"/>
<source>Shutdown imminent... %1%</source>
<translation>Zaraz zamknę... %1%</translation>
</message>
@ -1172,7 +1172,7 @@ Czy na pewno chcesz usunąć ten kanał?</translation>
<translation><numerusform>%n dzień</numerusform><numerusform>%n dni</numerusform><numerusform>%n dni</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2733"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2735"/>
<source>Shutting down PyBitmessage... %1%</source>
<translation>Zamykanie PyBitmessage... %1%</translation>
</message>
@ -1222,61 +1222,61 @@ Czy na pewno chcesz usunąć ten kanał?</translation>
<translation>Uwaga: Twój dysk lub partycja jest pełny. Bitmessage zamknie się.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="721"/>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="723"/>
<source>Error! Could not find sender address (your address) in the keys.dat file.</source>
<translation>Błąd! Nie można odnaleźć adresu nadawcy (Twojego adresu) w pliku keys.dat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="467"/>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="469"/>
<source>Doing work necessary to send broadcast...</source>
<translation>Wykonywanie dowodu pracy niezbędnego do wysłania przekazu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="490"/>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="492"/>
<source>Broadcast sent on %1</source>
<translation>Przekaz wysłane o %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="559"/>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="561"/>
<source>Encryption key was requested earlier.</source>
<translation>Prośba o klucz szyfrujący została już wysłana.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="596"/>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="598"/>
<source>Sending a request for the recipient&apos;s encryption key.</source>
<translation>Wysyłanie zapytania o klucz szyfrujący odbiorcy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="613"/>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="615"/>
<source>Looking up the receiver&apos;s public key</source>
<translation>Wyszukiwanie klucza publicznego odbiorcy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="647"/>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="649"/>
<source>Problem: Destination is a mobile device who requests that the destination be included in the message but this is disallowed in your settings. %1</source>
<translation>Problem: adres docelowy jest urządzeniem przenośnym, które wymaga, aby adres docelowy był zawarty w wiadomości, ale jest to zabronione w Twoich ustawieniach. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="661"/>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="663"/>
<source>Doing work necessary to send message.
There is no required difficulty for version 2 addresses like this.</source>
<translation>Wykonywanie dowodu pracy niezbędnego do wysłania wiadomości.
Nie ma wymaganej trudności dla adresów w wersji 2, takich jak ten adres.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="675"/>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="677"/>
<source>Doing work necessary to send message.
Receiver&apos;s required difficulty: %1 and %2</source>
<translation>Wykonywanie dowodu pracy niezbędnego do wysłania wiadomości.
Odbiorca wymaga trudności: %1 i %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="684"/>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="686"/>
<source>Problem: The work demanded by the recipient (%1 and %2) is more difficult than you are willing to do. %3</source>
<translation>Problem: dowód pracy wymagany przez odbiorcę (%1 i %2) jest trudniejszy niż chciałbyś wykonać. %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="696"/>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="698"/>
<source>Problem: You are trying to send a message to yourself or a chan but your encryption key could not be found in the keys.dat file. Could not encrypt message. %1</source>
<translation>Problem: próbujesz wysłać wiadomość do siebie lub na kanał, ale Twój klucz szyfrujący nie został znaleziony w pliku keys.dat. Nie można zaszyfrować wiadomości. %1</translation>
</message>
@ -1286,7 +1286,7 @@ Odbiorca wymaga trudności: %1 i %2</translation>
<translation>Wykonywanie pracy potrzebnej do wysłania wiadomości.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="819"/>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="820"/>
<source>Message sent. Waiting for acknowledgement. Sent on %1</source>
<translation>Wiadomość wysłana. Oczekiwanie na potwierdzenie odbioru. Wysłano o %1</translation>
</message>
@ -1296,12 +1296,12 @@ Odbiorca wymaga trudności: %1 i %2</translation>
<translation>Wykonywanie pracy niezbędnej do prośby o klucz szyfrujący.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="940"/>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="941"/>
<source>Broadcasting the public key request. This program will auto-retry if they are offline.</source>
<translation>Rozsyłanie prośby o klucz publiczny. Program spróbuje ponownie, jeżeli jest on niepołączony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="942"/>
<location filename="../class_singleWorker.py" line="943"/>
<source>Sending public key request. Waiting for reply. Requested at %1</source>
<translation>Wysyłanie prośby o klucz publiczny. Oczekiwanie na odpowiedź. Zapytano o %1</translation>
</message>
@ -1321,7 +1321,7 @@ Odbiorca wymaga trudności: %1 i %2</translation>
<translation>Oznacz wszystkie jako przeczytane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2613"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2615"/>
<source>Are you sure you would like to mark all messages read?</source>
<translation>Czy na pewno chcesz oznaczyć wszystkie wiadomości jako przeczytane?</translation>
</message>
@ -1331,32 +1331,32 @@ Odbiorca wymaga trudności: %1 i %2</translation>
<translation>Wykonywanie dowodu pracy niezbędnego do wysłania przekazu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2702"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2704"/>
<source>Proof of work pending</source>
<translation>Dowód pracy zawieszony</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2702"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2704"/>
<source>%n object(s) pending proof of work</source>
<translation><numerusform>Zawieszony dowód pracy %n obiektu</numerusform><numerusform>Zawieszony dowód pracy %n obiektów</numerusform><numerusform>Zawieszony dowód pracy %n obiektów</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2702"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2704"/>
<source>%n object(s) waiting to be distributed</source>
<translation><numerusform>%n obiekt oczekuje na wysłanie</numerusform><numerusform>%n obiektów oczekuje na wysłanie</numerusform><numerusform>%n obiektów oczekuje na wysłanie</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2702"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2704"/>
<source>Wait until these tasks finish?</source>
<translation>Czy poczekać te zadania zostaną zakończone?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_outgoingSynSender.py" line="215"/>
<location filename="../class_outgoingSynSender.py" line="216"/>
<source>Problem communicating with proxy: %1. Please check your network settings.</source>
<translation>Błąd podczas komunikacji z proxy: %1. Proszę sprawdź swoje ustawienia sieci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_outgoingSynSender.py" line="244"/>
<location filename="../class_outgoingSynSender.py" line="245"/>
<source>SOCKS5 Authentication problem: %1. Please check your SOCKS5 settings.</source>
<translation>Problem z autoryzacją SOCKS5: %1. Proszę sprawdź swoje ustawienia SOCKS5.</translation>
</message>
@ -1366,72 +1366,72 @@ Odbiorca wymaga trudności: %1 i %2</translation>
<translation>Czas na Twoim komputerze, %1, może być błędny. Proszę sprawdź swoje ustawienia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1968"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1970"/>
<source>Error: Bitmessage addresses start with BM- Please check the recipient address %1</source>
<translation>Błąd: adresy Bitmessage zaczynają się od BM-. Proszę sprawdzić adres odbiorcy %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1971"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1973"/>
<source>Error: The recipient address %1 is not typed or copied correctly. Please check it.</source>
<translation>Błąd: adres odbiorcy %1 nie został skopiowany lub przepisany poprawnie. Proszę go sprawdzić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1974"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1976"/>
<source>Error: The recipient address %1 contains invalid characters. Please check it.</source>
<translation>Błąd: adres odbiorcy %1 zawiera nieprawidłowe znaki. Proszę go sprawdzić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1977"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1979"/>
<source>Error: The version of the recipient address %1 is too high. Either you need to upgrade your Bitmessage software or your acquaintance is being clever.</source>
<translation>Błąd: wersja adresu odbiorcy %1 jest za wysoka. Musisz albo zaktualizować Twoje oprogramowanie Bitmessage, albo twój znajomy Cię trolluje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1980"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1982"/>
<source>Error: Some data encoded in the recipient address %1 is too short. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation>Błąd: niektóre dane zakodowane w adresie odbiorcy %1 zbyt krótkie. Być może coś nie działa należycie w programie Twojego znajomego.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1983"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1985"/>
<source>Error: Some data encoded in the recipient address %1 is too long. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation>Błąd: niektóre dane zakodowane w adresie odbiorcy %1 zbyt długie. Być może coś nie działa należycie w programie Twojego znajomego.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1986"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1988"/>
<source>Error: Some data encoded in the recipient address %1 is malformed. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation>Błąd: niektóre dane zakodowane w adresie odbiorcy %1 uszkodzone. Być może coś nie działa należycie w programie Twojego znajomego.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1989"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1991"/>
<source>Error: Something is wrong with the recipient address %1.</source>
<translation>Błąd: coś jest nie tak z adresem odbiorcy %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2715"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2717"/>
<source>Synchronisation pending</source>
<translation>Synchronizacja zawieszona</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2715"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2717"/>
<source>Bitmessage hasn&apos;t synchronised with the network, %n object(s) to be downloaded. If you quit now, it may cause delivery delays. Wait until the synchronisation finishes?</source>
<translation><numerusform>Bitmessage nie zsynchronizował się z siecią, %n obiekt oczekuje na pobranie. Jeżeli zamkniesz go teraz, może to spowodować opóźnienia dostarczeń. Czy poczekać na zakończenie synchronizacji?</numerusform><numerusform>Bitmessage nie zsynchronizował się z siecią, %n obiekty oczekują na pobranie. Jeżeli zamkniesz go teraz, może to spowodować opóźnienia dostarczeń. Czy poczekać na zakończenie synchronizacji?</numerusform><numerusform>Bitmessage nie zsynchronizował się z siecią, %n obiektów oczekuje na pobranie. Jeżeli zamkniesz go teraz, może to spowodować opóźnienia dostarczeń. Czy poczekać na zakończenie synchronizacji?</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2724"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2726"/>
<source>Not connected</source>
<translation>Niepołączony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2724"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2726"/>
<source>Bitmessage isn&apos;t connected to the network. If you quit now, it may cause delivery delays. Wait until connected and the synchronisation finishes?</source>
<translation>Bitmessage nie połączył się z siecią. Jeżeli zamkniesz go teraz, może to spowodować opóźnienia dostarczeń. Czy poczekać na połączenie i zakończenie synchronizacji?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2737"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2739"/>
<source>Waiting for network connection...</source>
<translation>Oczekiwanie na połączenie sieciowe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2745"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2747"/>
<source>Waiting for finishing synchronisation...</source>
<translation>Oczekiwanie na zakończenie synchronizacji...</translation>
</message>
@ -1459,6 +1459,21 @@ Odbiorca wymaga trudności: %1 i %2</translation>
<translation>Kliknij tutaj aby wyłączyć HTML</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MsgDecode</name>
<message>
<location filename="../helper_msgcoding.py" line="61"/>
<source>The message has an unknown encoding.
Perhaps you should upgrade Bitmessage.</source>
<translation>Wiadomość zawiera nierozpozne kodowanie.
Prawdopodobnie powinieneś zaktualizować Bitmessage.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../helper_msgcoding.py" line="62"/>
<source>Unknown encoding</source>
<translation>Nierozpoznane kodowanie</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NewAddressDialog</name>
<message>
@ -2015,218 +2030,218 @@ Generowanie adresów &apos;losowych&apos; jest wybrane domyślnie, jednak determ
<context>
<name>settingsDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="434"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="440"/>
<source>Settings</source>
<translation>Ustawienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="435"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="441"/>
<source>Start Bitmessage on user login</source>
<translation>Uruchom Bitmessage po zalogowaniu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="436"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="442"/>
<source>Tray</source>
<translation>Zasobnik systemowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="437"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="443"/>
<source>Start Bitmessage in the tray (don&apos;t show main window)</source>
<translation>Uruchom Bitmessage w zasobniku (nie pokazuj głównego okna)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="438"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="444"/>
<source>Minimize to tray</source>
<translation>Minimalizuj do zasobnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="439"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="445"/>
<source>Close to tray</source>
<translation>Zamknij do zasobnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="441"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="447"/>
<source>Show notification when message received</source>
<translation>Wyświetl powiadomienia o przychodzących wiadomościach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="442"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="448"/>
<source>Run in Portable Mode</source>
<translation>Uruchom w trybie przenośnym</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="443"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="449"/>
<source>In Portable Mode, messages and config files are stored in the same directory as the program rather than the normal application-data folder. This makes it convenient to run Bitmessage from a USB thumb drive.</source>
<translation>W trybie przenośnym, wiadomości i pliki konfiguracyjne przechowywane w tym samym katalogu co program, zamiast w osobistym katalogu danych użytkownika. To sprawia, że wygodnie można uruchamiać Bitmessage z pamięci przenośnych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="444"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="450"/>
<source>Willingly include unencrypted destination address when sending to a mobile device</source>
<translation>Chętnie umieść niezaszyfrowany adres docelowy podczas wysyłania na urządzenia przenośne.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="445"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="451"/>
<source>Use Identicons</source>
<translation>Użyj &apos;Identiconów&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="446"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="452"/>
<source>Reply below Quote</source>
<translation>Odpowiedź pod cytatem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="447"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="453"/>
<source>Interface Language</source>
<translation>Język interfejsu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="448"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="454"/>
<source>System Settings</source>
<comment>system</comment>
<translation>Język systemu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="449"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="455"/>
<source>User Interface</source>
<translation>Interfejs</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="450"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="456"/>
<source>Listening port</source>
<translation>Port nasłuchujący</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="451"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="457"/>
<source>Listen for connections on port:</source>
<translation>Nasłuchuj połaczeń na porcie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="452"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="458"/>
<source>UPnP:</source>
<translation>UPnP:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="453"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="459"/>
<source>Bandwidth limit</source>
<translation>Limity przepustowości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="454"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="460"/>
<source>Maximum download rate (kB/s): [0: unlimited]</source>
<translation>Maksymalna prędkość pobierania (w kB/s): [0: bez limitu]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="455"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="461"/>
<source>Maximum upload rate (kB/s): [0: unlimited]</source>
<translation>Maksymalna prędkość wysyłania (w kB/s): [0: bez limitu]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="456"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="462"/>
<source>Proxy server / Tor</source>
<translation>Serwer proxy / Tor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="457"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="463"/>
<source>Type:</source>
<translation>Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="458"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="464"/>
<source>Server hostname:</source>
<translation>Adres serwera:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="481"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="487"/>
<source>Port:</source>
<translation>Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="460"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="466"/>
<source>Authentication</source>
<translation>Uwierzytelnienie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="482"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="488"/>
<source>Username:</source>
<translation>Użytkownik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="462"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="468"/>
<source>Pass:</source>
<translation>Hasło:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="463"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="469"/>
<source>Listen for incoming connections when using proxy</source>
<translation>Nasłuchuj przychodzących połączeń podczas używania proxy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="464"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="470"/>
<source>none</source>
<translation>brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="465"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="471"/>
<source>SOCKS4a</source>
<translation>SOCKS4a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="466"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="472"/>
<source>SOCKS5</source>
<translation>SOCKS5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="467"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="473"/>
<source>Network Settings</source>
<translation>Sieć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="468"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="474"/>
<source>Total difficulty:</source>
<translation>Całkowita trudność:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="469"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="475"/>
<source>The &apos;Total difficulty&apos; affects the absolute amount of work the sender must complete. Doubling this value doubles the amount of work.</source>
<translation>&apos;Całkowita trudność&apos; ma wpływ na całkowitą ilość pracy jaką nadawca musi wykonać. Podwojenie tej wartości, podwaja ilość pracy do wykonania.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="470"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="476"/>
<source>Small message difficulty:</source>
<translation>Trudność małej wiadomości:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="471"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="477"/>
<source>When someone sends you a message, their computer must first complete some work. The difficulty of this work, by default, is 1. You may raise this default for new addresses you create by changing the values here. Any new addresses you create will require senders to meet the higher difficulty. There is one exception: if you add a friend or acquaintance to your address book, Bitmessage will automatically notify them when you next send a message that they need only complete the minimum amount of work: difficulty 1. </source>
<translation>Kiedy ktoś wysyła Ci wiadomość, jego komputer musi najpierw wykonać dowód pracy. Trudność tej pracy domyślnie wynosi 1. Możesz podwyższyć wartość dla nowo-utworzonych adresów podwyższając wartości tutaj. Każdy nowy adres będzie wymagał przez nadawców wyższej trudności. Jest jeden wyjątek: jeżeli dodasz kolegę do swojej książki adresowej, Bitmessage automatycznie powiadomi go kiedy następnym razem wyślesz do niego wiadomość, że musi tylko wykonać minimalną ilość pracy: trudność 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="472"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="478"/>
<source>The &apos;Small message difficulty&apos; mostly only affects the difficulty of sending small messages. Doubling this value makes it almost twice as difficult to send a small message but doesn&apos;t really affect large messages.</source>
<translation>&apos;Trudność małej wiadomości&apos; głównie ma wpływ na trudność wysyłania małych wiadomości. Podwojenie tej wartości, prawie podwaja pracę potrzebną do wysłania małej wiadomości, ale w rzeczywistości nie ma wpływu na większe wiadomości.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="473"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="479"/>
<source>Demanded difficulty</source>
<translation>Wymagana trudność</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="474"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="480"/>
<source>Here you may set the maximum amount of work you are willing to do to send a message to another person. Setting these values to 0 means that any value is acceptable.</source>
<translation>Tutaj możesz ustawić maksymalną ilość pracy jaką zamierzasz wykonać aby wysłać wiadomość innej osobie. Ustawienie tych wartości na 0 oznacza, że każda wartość jest akceptowana.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="475"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="481"/>
<source>Maximum acceptable total difficulty:</source>
<translation>Maksymalna akceptowalna całkowita trudność:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="476"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="482"/>
<source>Maximum acceptable small message difficulty:</source>
<translation>Maksymalna akceptowalna trudność dla małych wiadomości:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="477"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="483"/>
<source>Max acceptable difficulty</source>
<translation>Maksymalna akceptowalna trudność</translation>
</message>
@ -2236,82 +2251,82 @@ Generowanie adresów &apos;losowych&apos; jest wybrane domyślnie, jednak determ
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="479"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="485"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Bitmessage can utilize a different Bitcoin-based program called Namecoin to make addresses human-friendly. For example, instead of having to tell your friend your long Bitmessage address, you can simply tell him to send a message to &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;test. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Getting your own Bitmessage address into Namecoin is still rather difficult).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitmessage can use either namecoind directly or a running nmcontrol instance.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Bitmessage potrafi wykorzystać inny program oparty na Bitcoinie - Namecoin - aby sprawić adresy czytelnymi dla ludzi. Na przykład, zamiast podawać koledze swój długi adres Bitmessage, możesz po prostu powiedzieć mu aby wysłał wiadomość pod &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;id/ksywka&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Utworzenie swojego adresu Bitmessage w Namecoinie jest ciągle racze trudne).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitmessage może skorzystać albo bezpośrednio z namecoind, albo z działającego wątku nmcontrol.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="480"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="486"/>
<source>Host:</source>
<translation>Host:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="483"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="489"/>
<source>Password:</source>
<translation>Hasło:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="484"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="490"/>
<source>Test</source>
<translation>Test</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="485"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="491"/>
<source>Connect to:</source>
<translation>Połącz z:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="486"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="492"/>
<source>Namecoind</source>
<translation>Namecoind</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="487"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="493"/>
<source>NMControl</source>
<translation>NMControl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="488"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="494"/>
<source>Namecoin integration</source>
<translation>Połączenie z Namecoin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="489"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="495"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;By default, if you send a message to someone and he is offline for more than two days, Bitmessage will send the message again after an additional two days. This will be continued with exponential backoff forever; messages will be resent after 5, 10, 20 days ect. until the receiver acknowledges them. Here you may change that behavior by having Bitmessage give up after a certain number of days or months.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Leave these input fields blank for the default behavior. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Domyślnie jeżeli wyślesz wiadomość do kogoś i ta osoba będzie poza siecią przez jakiś czas, Bitmessage spróbuje ponownie wysłać wiadomość trochę później, i potem ponownie. Program będzie próbował wysyłać wiadomość do czasu odbiorca potwierdzi odbiór. Tutaj możesz zmienić kiedy Bitmessage ma zaprzestać próby wysyłania.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pozostaw te poza puste, aby ustawić domyślne zachowanie.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="490"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="496"/>
<source>Give up after</source>
<translation>Nie wysyłaj ponownie po</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="491"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="497"/>
<source>and</source>
<translation>i</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="492"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="498"/>
<source>days</source>
<translation>dniach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="493"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="499"/>
<source>months.</source>
<translation>miesiącach.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="494"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="500"/>
<source>Resends Expire</source>
<translation>Niedoręczone wiadomości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="440"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="446"/>
<source>Hide connection notifications</source>
<translation>Nie pokazuj powiadomień o połączeniu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="478"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="484"/>
<source>Hardware GPU acceleration (OpenCL):</source>
<translation>Przyspieszenie sprzętowe GPU (OpenCL):</translation>
</message>