Auto-updated language pl from transifex

This commit is contained in:
PyBitmessage Translations 2016-10-30 03:18:00 +01:00
parent 976b11a307
commit c94492f17e
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4D80CA5C8021C15A
2 changed files with 1038 additions and 786 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -22,62 +22,62 @@
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="67"/>
<source>Email gateway</source>
<translation>Przekaźnik email</translation>
<translation>Przekaźnik e-mail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="68"/>
<source>Register on email gateway</source>
<translation>Zarejestruj u przekaźnika email</translation>
<translation>Zarejestruj u przekaźnika e-mail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="69"/>
<source>Account status at email gateway</source>
<translation>Status konta u przekaźnika email</translation>
<translation>Status konta u przekaźnika e-mail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="70"/>
<source>Change account settings at email gateway</source>
<translation>Zmień ustawienia konta u przekaźnika email</translation>
<translation>Zmień ustawienia konta u przekaźnika e-mail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="71"/>
<source>Unregister from email gateway</source>
<translation>Wyrejestruj od przekaźnika email</translation>
<translation>Wyrejestruj od przekaźnika e-mail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="72"/>
<source>Email gateway allows you to communicate with email users. Currently, only the Mailchuck email gateway (@mailchuck.com) is available.</source>
<translation>Przekaźnik email umożliwia komunikację z użytkownikami emaili. Obecnie usługa ta oferowana jest tylko przez Mailchuck (@mailchuck.com).</translation>
<translation>Przekaźnik e-mail umożliwia komunikację z użytkownikami poczty elektronicznej. Obecnie usługa ta oferowana jest tylko przez Mailchuck (@mailchuck.com).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="73"/>
<source>Desired email address (including @mailchuck.com):</source>
<translation>Wybrany adres email (razem a końcówką @mailchuck.com):</translation>
<translation>Wybrany adres e-mail (razem a końcówką @mailchuck.com):</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EmailGatewayRegistrationDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2256"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2230"/>
<source>Registration failed:</source>
<translation>Rejestracja nie powiodła się:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2256"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2230"/>
<source>The requested email address is not available, please try a new one. Fill out the new desired email address (including @mailchuck.com) below:</source>
<translation>Wybrany adres email nie jest dostępny, proszę spróbować inny. (Adres podaj razem z końcówką @mailchuck.com.)</translation>
<translation>Wybrany adres e-mail nie jest dostępny, proszę spróbować inny. Wpisz adres poniżej (razem z końcówką @mailchuck.com):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="102"/>
<source>Email gateway registration</source>
<translation>Rejestracja u przekaźnika email</translation>
<translation>Rejestracja u przekaźnika e-mail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="103"/>
<source>Email gateway allows you to communicate with email users. Currently, only the Mailchuck email gateway (@mailchuck.com) is available.
Please type the desired email address (including @mailchuck.com) below:</source>
<translation>Przekaźnik email umożliwia komunikację z użytkownikami emaili. Obecnie usługa ta oferowana jest tylko przez Mailchuck (@mailchuck.com).
Wprowadź wybrany adres email (razem z końcówką @mailchuck.com) poniżej:</translation>
<translation>Przekaźnik e-mail umożliwia komunikację z użytkownikami e-maili. Obecnie usługa ta oferowana jest tylko przez bramkę Mailchuck (@mailchuck.com).
Wprowadź wybrany adres e-mail (razem z końcówką @mailchuck.com) poniżej:</translation>
</message>
</context>
<context>
@ -124,58 +124,98 @@ Wprowadź wybrany adres email (razem z końcówką @mailchuck.com) poniżej:</tr
# the money directly. To turn it off again, set &quot;feeamount&quot; to 0. Requires
# subscription.
</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation># Tutaj możesz skonfigurować ustawienia bramki poczty e-mail
# Odkomentuj (usuń znak &apos;#&apos;) opcje których chcesz użyć
# Ustawienia:
#
# pgp: server
# Bramka poczty utworzy i będzie zarządzać kluczami PGP za Ciebie -
# podpisywać, weryfikować, szyfrować i deszyfrować. Jeżeli chcesz
# używać PGP, ale jesteś leniwy, użyj tej opcji. Wymaga subskrypcji.
#
# pgp: local
# Bramka poczty nie będzie wykonywała operacji PGP za Ciebie. Możesz
# albo wcale nie korzystać z PGP, albo używać go lokalnie.
#
# attachments: yes
# Przychodzące załączniki w wiadomościach będą wrzucane na MEGA.nz i
# będziesz mógł je pobrać z podanego łącza. Wymaga subskrypcji.
#
# attachments: no
# Załączniki zostaną zignorowane.
#
# archive: yes
# Przychodzące wiadomości zostaną zarchiwizowane na serwerze. Użyj tej
# opcji przy diagnozowaniu problemów, lub jeżeli potrzebujesz dowodu
# przesyłani wiadomości na zewnętrznym serwerze. Włączenie tej opcji
# spowoduje, że operator usługi będzie mógł czytać Twoje listy nawet po
# przesłaniu ich do Ciebie.
#
# archive: no
# Przychodzące listy zostaną niezwłocznie usunięte z serwera po
# przekierowaniu ich do Ciebie.
#
# masterpubkey_btc: publiczny klucz BIP44 xpub lub electrum v1 publiczny seed
# offset_btc: integer (domyślnie 0)
# feeamount: liczba, maksymalnie 8 cyfr po przecinku
# feecurrency: BTC, XBT, USD, EUR lub GBP
# Użyj tych opcji, jeżeli chcesz pobierać opłaty od osób, które wyślą
# Tobie wiadomość. Jeżeli ta opcja jest włączona i nieznana osoba wyśle
# Ci wiadomość, będzie poproszona o wniesienie opłaty. Ta funkcja używa
# deterministycznych kluczy publicznych, dostaniesz pieniądze
# bezpośrednio. Aby ponownie wyłączyć, ustaw &apos;feeamount&apos; na 0.
# Wymaga subskrypcji.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MainWindow</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="181"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="190"/>
<source>Reply to sender</source>
<translation>Odpowiedz do nadawcy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="183"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="192"/>
<source>Reply to channel</source>
<translation>Odpowiedz do chanu</translation>
<translation>Odpowiedz do kanału</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="185"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="194"/>
<source>Add sender to your Address Book</source>
<translation>Dodaj nadawcę do Książki Adresowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="189"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="198"/>
<source>Add sender to your Blacklist</source>
<translation>Dodaj nadawcę do Listy Blokowanych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="367"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="380"/>
<source>Move to Trash</source>
<translation>Przenies do kosza</translation>
<translation>Przenieś do kosza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="196"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="205"/>
<source>Undelete</source>
<translation>Przywróć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="199"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="208"/>
<source>View HTML code as formatted text</source>
<translation>Wyświetl kod HTML w postaci sformatowanej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="203"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="212"/>
<source>Save message as...</source>
<translation>Zapisz wiadomość jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="207"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="216"/>
<source>Mark Unread</source>
<translation>Oznacz jako nieprzeczytane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="339"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="352"/>
<source>New</source>
<translation>Nowe</translation>
</message>
@ -192,7 +232,7 @@ Wprowadź wybrany adres email (razem z końcówką @mailchuck.com) poniżej:</tr
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="128"/>
<source>Set avatar...</source>
<translation>Ustaw avatar...</translation>
<translation>Ustaw awatar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="118"/>
@ -200,14 +240,14 @@ Wprowadź wybrany adres email (razem z końcówką @mailchuck.com) poniżej:</tr
<translation>Kopiuj adres do schowka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="290"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="303"/>
<source>Special address behavior...</source>
<translation>Specjalne zachownaie adresu...</translation>
<translation>Specjalne zachowanie adresu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="255"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="264"/>
<source>Email gateway</source>
<translation>Przekaźnik email</translation>
<translation>Przekaźnik e-mail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="115"/>
@ -215,57 +255,57 @@ Wprowadź wybrany adres email (razem z końcówką @mailchuck.com) poniżej:</tr
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="306"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="319"/>
<source>Send message to this address</source>
<translation>Wyślij wiadomość do tego adresu</translation>
<translation>Wyślij wiadomość pod ten adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="314"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="327"/>
<source>Subscribe to this address</source>
<translation>Subskrybuj ten adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="322"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="335"/>
<source>Add New Address</source>
<translation>Dodaj nowy adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="370"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="383"/>
<source>Copy destination address to clipboard</source>
<translation>Kopiuj adres odbiorcy do schowka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="374"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="387"/>
<source>Force send</source>
<translation>Wymuś wysłanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="586"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="599"/>
<source>One of your addresses, %1, is an old version 1 address. Version 1 addresses are no longer supported. May we delete it now?</source>
<translation>Jeden z adresów, %1, jest atarum adresem wersji 1. Adresy tej wersji nie sa juz wspierane. Usunąć go?</translation>
<translation>Jeden z adresów, %1, jest starym adresem wersji 1. Adresy tej wersji nie są już wspierane. Usunąć go?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="987"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="992"/>
<source>Waiting for their encryption key. Will request it again soon.</source>
<translation>Oczekiwanie na klucz szyfrujący odbiorcy. Niedługo nastąpi ponowne wysłanie o niego prośby.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="990"/>
<source>Encryption key request queued.</source>
<translation>Prośba o klucz szyfrujący w kolejce do wysłania.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="993"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="998"/>
<source>Queued.</source>
<translation>W kolejce do wysłania.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="996"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1001"/>
<source>Message sent. Waiting for acknowledgement. Sent at %1</source>
<translation>Wiadomość wysłana. Oczekiwanie na potwierdzenie odbioru. Wysłano o %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="999"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1004"/>
<source>Message sent. Sent at %1</source>
<translation>Wiadomość wysłana. Wysłano o %1</translation>
</message>
@ -275,216 +315,220 @@ Wprowadź wybrany adres email (razem z końcówką @mailchuck.com) poniżej:</tr
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1005"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1010"/>
<source>Acknowledgement of the message received %1</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Otrzymano potwierdzenie odbioru wiadomości %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2131"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2099"/>
<source>Broadcast queued.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Przekaz w kolejce do wysłania.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1011"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1019"/>
<source>Broadcast on %1</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Wysłana o %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1014"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1022"/>
<source>Problem: The work demanded by the recipient is more difficult than you are willing to do. %1</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Problem: dowód pracy wymagany przez odbiorcę jest trudniejszy niż zaakceptowany przez Ciebie. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1017"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1025"/>
<source>Problem: The recipient&apos;s encryption key is no good. Could not encrypt message. %1</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Problem: klucz szyfrujący odbiorcy jest nieprawidłowy. Nie można zaszyfrować wiadomości. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1020"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1028"/>
<source>Forced difficulty override. Send should start soon.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Wymuszono ominięcie trudności. Wysłanie zostanie wkrótce rozpoczęte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1023"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1031"/>
<source>Unknown status: %1 %2</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Nieznany status: %1 %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1689"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1653"/>
<source>Not Connected</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Brak połączenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1148"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1160"/>
<source>Show Bitmessage</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Pokaż Bitmessage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="691"/>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="688"/>
<source>Send</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Wyślij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1163"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1175"/>
<source>Subscribe</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Subskrybuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1169"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1181"/>
<source>Channel</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Kanał</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="737"/>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="734"/>
<source>Quit</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1519"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1531"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Możesz zarządzać swoimi kluczami edytując plik keys.dat znajdujący się w tym samym katalogu co program. Zaleca się zrobienie kopii zapasowej tego pliku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1523"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1535"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Możesz zarządzać swoimi kluczami edytując plik keys.dat znajdujący się
%1
Zaleca się zrobienie kopii zapasowej tego pliku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1530"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1542"/>
<source>Open keys.dat?</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Otworzyć plik keys.dat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1527"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1539"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Możesz zarządzać swoimi kluczami edytując plik keys.dat znajdujący się w tym samym katalogu co program. Zaleca się zrobienie kopii zapasowej tego pliku. Czy chcesz otworzyć ten plik teraz? (Zamknij Bitmessage, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1530"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1542"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Możesz zarządzać swoimi kluczami edytując plik keys.dat znajdujący się
%1
Zaleca się zrobienie kopii zapasowej tego pliku. Czy chcesz otworzyć ten plik teraz? (Zamknij Bitmessage przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1537"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1549"/>
<source>Delete trash?</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Opróżnić kosz?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1537"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1549"/>
<source>Are you sure you want to delete all trashed messages?</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Czy na pewno usunąć wszystkie wiadomości z kosza?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1557"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1569"/>
<source>bad passphrase</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>nieprawidłowe hasło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1557"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1569"/>
<source>You must type your passphrase. If you don&apos;t have one then this is not the form for you.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Musisz wpisać swoje hasło. Jeżeli go nie posiadasz, to ten formularz nie jest dla Ciebie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1570"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1582"/>
<source>Bad address version number</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Nieprawidłowy numer wersji adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1566"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1578"/>
<source>Your address version number must be a number: either 3 or 4.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Twój numer wersji adresu powinien wynosić: 3 lub 4.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1570"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1582"/>
<source>Your address version number must be either 3 or 4.</source>
<translation>Twój numer wersji adresu powinien wynosić: 3 lub 4.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1612"/>
<source>Chan name needed</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1600"/>
<source>Chan name needed</source>
<translation>Potrzebna nazwa chanu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1600"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1612"/>
<source>You didn&apos;t enter a chan name.</source>
<translation>Nie wprowadzono nazwy chanu.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1620"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1632"/>
<source>Address already present</source>
<translation>Adres już dodany</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1632"/>
<source>Could not add chan because it appears to already be one of your identities.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1636"/>
<source>Success</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1607"/>
<source>Successfully created chan. To let others join your chan, give them the chan name and this Bitmessage address: %1. This address also appears in &apos;Your Identities&apos;.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<source>Address too new</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<source>Although that Bitmessage address might be valid, its version number is too new for us to handle. Perhaps you need to upgrade Bitmessage.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1620"/>
<source>Could not add chan because it appears to already be one of your identities.</source>
<translation>Nie można dołączyc do chanu, ponieważ jest to jedna z twoich tożsamości.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1624"/>
<source>Success</source>
<translation>Sukces</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1595"/>
<source>Successfully created chan. To let others join your chan, give them the chan name and this Bitmessage address: %1. This address also appears in &apos;Your Identities&apos;.</source>
<translation>Utworzono chan. Aby umozliwic innym osobom dołączenie do niego, daj im nazwę chanu oraz ten adres Bitmessage: %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1604"/>
<source>Address too new</source>
<translation>Adres zbyt nowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1604"/>
<source>Although that Bitmessage address might be valid, its version number is too new for us to handle. Perhaps you need to upgrade Bitmessage.</source>
<translation>Wersja podanego adresu jest wyższa od obsługiwanej przez wersję programu. Aktualizacja Bitmessage powinna rozwiązać ten problem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1608"/>
<source>Address invalid</source>
<translation>Nieprawidłowy adres</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1608"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1620"/>
<source>That Bitmessage address is not valid.</source>
<translation>Podany adres Bitmessage jest nieprawidłowy.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1628"/>
<source>Address does not match chan name</source>
<translation>Niezgodnośc adresu z nazwą chanu</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1628"/>
<source>Although the Bitmessage address you entered was valid, it doesn&apos;t match the chan name.</source>
<translation>Ten adres Bitmessage jest prawidłowy, jednak nie jest on adresem chanu o podanej nazwie.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1624"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1636"/>
<source>Successfully joined chan. </source>
<translation>Dołączono do chanu.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1683"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1647"/>
<source>Connection lost</source>
<translation>Połączenie utracone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1722"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1686"/>
<source>Connected</source>
<translation>Połączono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1839"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1803"/>
<source>Message trashed</source>
<translation>Wiadomość usunięta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1923"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1887"/>
<source>The TTL, or Time-To-Live is the length of time that the network will hold the message.
The recipient must get it during this time. If your Bitmessage client does not hear an acknowledgement, it
will resend the message automatically. The longer the Time-To-Live, the
@ -495,775 +539,924 @@ Im dłuższy TTL, tym więcej pracy będzie musiał wykonac komputer wysyłając
Zwykle 4-5 dniowy TTL jest odpowiedni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1959"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1923"/>
<source>Message too long</source>
<translation>Wiadomość zbyt długa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1959"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1923"/>
<source>The message that you are trying to send is too long by %1 bytes. (The maximum is 261644 bytes). Please cut it down before sending.</source>
<translation>Wiadomość jest za długa o %1 bajtów (maksymalna długość wynosi 261644 bajty). Przed wysłaniem należy skrócić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1991"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1955"/>
<source>Error: Your account wasn&apos;t registered at an email gateway. Sending registration now as %1, please wait for the registration to be processed before retrying sending.</source>
<translation>Błąd: Twoje konto nie było zarejestrowane w przekażniku email. Rejestrowanie jako %1, prosze poczekać na zakończenie procesu przed ponowną próbą wysłania wiadomości.</translation>
<translation>Błąd: Twoje konto nie było zarejestrowane w bramce poczty. Rejestrowanie jako %1, proszę poczekać na zakończenie procesu przed ponowną próbą wysłania wiadomości.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2000"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2008"/>
<source>Error: Bitmessage addresses start with BM- Please check %1</source>
<translation>Błąd: Adres Bitmessage nie zaczyna się od BM-, sprawdź %1</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2003"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2011"/>
<source>Error: The address %1 is not typed or copied correctly. Please check it.</source>
<translation>Błąd: Adres %1 nie został skopiowany lub przepisany poprawnie.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2006"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2014"/>
<source>Error: The address %1 contains invalid characters. Please check it.</source>
<translation>Błąd: Adres %1 zawiera nieprawidłowe znaki.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2009"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2017"/>
<source>Error: The address version in %1 is too high. Either you need to upgrade your Bitmessage software or your acquaintance is being clever.</source>
<translation>Błąd: Wersja adresu %1 jest za wysoka. Musisz albo zaktualizować Twoje oprogramowanie Bitmessage, albo twój znajomy Cię trolluje.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2012"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2020"/>
<source>Error: Some data encoded in the address %1 is too short. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2015"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2023"/>
<source>Error: Some data encoded in the address %1 is too long. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2018"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2026"/>
<source>Error: Some data encoded in the address %1 is malformed. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2021"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2029"/>
<source>Error: Something is wrong with the address %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2089"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2057"/>
<source>Error: You must specify a From address. If you don&apos;t have one, go to the &apos;Your Identities&apos; tab.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Błąd: musisz wybrać adres wysyłania. Jeżeli go nie posiadasz, przejdź do zakładki &apos;Twoje tożsamości&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2030"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1998"/>
<source>Address version number</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Numer wersji adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2030"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1998"/>
<source>Concerning the address %1, Bitmessage cannot understand address version numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Odnośnie adresu %1, Bitmessage nie potrafi odczytać wersji adresu %2. Może uaktualnij Bitmessage do najnowszej wersji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2034"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2002"/>
<source>Stream number</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Numer strumienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2034"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2002"/>
<source>Concerning the address %1, Bitmessage cannot handle stream numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Odnośnie adresu %1, Bitmessage nie potrafi operować na strumieniu adresu %2. Może uaktualnij Bitmessage do najnowszej wersji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2039"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2007"/>
<source>Warning: You are currently not connected. Bitmessage will do the work necessary to send the message but it won&apos;t send until you connect.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Uwaga: nie jesteś obecnie połączony. Bitmessage wykona niezbędną pracę do wysłania wiadomości, ale nie wyśle jej póki się nie połączysz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2081"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2049"/>
<source>Message queued.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>W kolejce do wysłania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2085"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2053"/>
<source>Your &apos;To&apos; field is empty.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Pole &apos;Do&apos; jest puste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2140"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2108"/>
<source>Right click one or more entries in your address book and select &apos;Send message to this address&apos;.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Użyj prawego przycisku myszy na adresie z książki adresowej i wybierz opcję &quot;Wyślij wiadomość do tego adresu&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2151"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2121"/>
<source>Fetched address from namecoin identity.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Pobrano adres z identyfikatora Namecoin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2250"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2224"/>
<source>New Message</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Nowa wiadomość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2250"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2224"/>
<source>From </source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Od </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2629"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2604"/>
<source>Sending email gateway registration request</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Wysyłanie zapytania o rejestrację na bramce poczty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="60"/>
<source>Address is valid.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Adres jest prawidłowy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="94"/>
<source>The address you entered was invalid. Ignoring it.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Wprowadzono niewłaściwy adres, który został zignorowany.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2976"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3026"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your address book twice. Try renaming the existing one if you want.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Błąd: Adres znajduje się już w książce adresowej.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3224"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3274"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your subscriptions twice. Perhaps rename the existing one if you want.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Błąd: Adres znajduje się już na liście subskrybcji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2389"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2364"/>
<source>Restart</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Uruchom ponownie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2375"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2350"/>
<source>You must restart Bitmessage for the port number change to take effect.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Musisz zrestartować Bitmessage, aby zmiana numeru portu weszła w życie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2389"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2364"/>
<source>Bitmessage will use your proxy from now on but you may want to manually restart Bitmessage now to close existing connections (if any).</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Bitmessage będzie of teraz korzystał z serwera proxy, ale możesz ręcznie zrestartować Bitmessage, aby zamknąć obecne połączenia (jeżeli występują).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2417"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2392"/>
<source>Number needed</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Wymagany numer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2417"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2392"/>
<source>Your maximum download and upload rate must be numbers. Ignoring what you typed.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Maksymalne prędkości wysyłania i pobierania powinny być liczbami. Zignorowano zmiany.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2490"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2465"/>
<source>Will not resend ever</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Nigdy nie wysyłaj ponownie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2490"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2465"/>
<source>Note that the time limit you entered is less than the amount of time Bitmessage waits for the first resend attempt therefore your messages will never be resent.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zauważ, że wpisany limit czasu wynosi mniej niż czas, który Bitmessage czeka przed pierwszą ponowną próbą wysłania wiadomości, więc Twoje wiadomości nie zostaną nigdy wysłane ponownie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2602"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2577"/>
<source>Sending email gateway unregistration request</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Wysyłanie zapytania o wyrejestrowanie z bramki poczty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2606"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2581"/>
<source>Sending email gateway status request</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Wysyłanie zapytania o stan bramki poczty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2662"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2670"/>
<source>Passphrase mismatch</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Hasła różnią się</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2662"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2670"/>
<source>The passphrase you entered twice doesn&apos;t match. Try again.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Hasła, które wpisałeś nie pasują. Spróbuj ponownie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2665"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2673"/>
<source>Choose a passphrase</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Wpisz hasło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2665"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2673"/>
<source>You really do need a passphrase.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Naprawdę musisz wpisać hasło.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2917"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2967"/>
<source>Address is gone</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Adres zniknął</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2917"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2967"/>
<source>Bitmessage cannot find your address %1. Perhaps you removed it?</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Bitmessage nie może odnaleźć Twojego adresu %1. Może go usunąłeś?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2920"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2970"/>
<source>Address disabled</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Adres nieaktywny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2920"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2970"/>
<source>Error: The address from which you are trying to send is disabled. You&apos;ll have to enable it on the &apos;Your Identities&apos; tab before using it.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Błąd: adres, z którego próbowałeś wysłać wiadomość jest nieaktywny. Włącz go w zakładce &apos;Twoje tożsamości&apos; zanim go użyjesz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2973"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3023"/>
<source>Entry added to the Address Book. Edit the label to your liking.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Dodano wpis do książki adresowej. Można teraz zmienić jego nazwę.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2998"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3048"/>
<source>Entry added to the blacklist. Edit the label to your liking.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Dodano wpis do listy blokowanych. Można teraz zmienić jego nazwę.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3001"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3051"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your blacklist twice. Try renaming the existing one if you want.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Błąd: Adres znajduje się już na liście blokowanych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3129"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3179"/>
<source>Moved items to trash.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Przeniesiono wiadomości do kosza.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3069"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3119"/>
<source>Undeleted item.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Przywróć wiadomość.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3097"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3147"/>
<source>Save As...</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zapisz jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3106"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3156"/>
<source>Write error.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Błąd zapisu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3210"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3260"/>
<source>No addresses selected.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Nie wybrano adresu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3256"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3306"/>
<source>If you delete the subscription, messages that you already received will become inaccessible. Maybe you can consider disabling the subscription instead. Disabled subscriptions will not receive new messages, but you can still view messages you already received.
Are you sure you want to delete the subscription?</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Jeżeli usuniesz subskrypcję, wiadomości które już dostałeś staną się niedostępne. Może powinieneś rozważyć wyłączenie subskrypcji. Dezaktywowane subskrypcje nie będą odbierać nowych wiadomości, ale ciągle będziesz mógł odczytać obecnie pobrane.
Czy na pewno chcesz usunąć subskrypcję?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3485"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3536"/>
<source>If you delete the channel, messages that you already received will become inaccessible. Maybe you can consider disabling the channel instead. Disabled channels will not receive new messages, but you can still view messages you already received.
Are you sure you want to delete the channel?</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Jeżeli usuniesz kanał, wiadomości które już dostałeś staną się niedostępne. Może powinieneś rozważyć wyłączenie kanału. Dezaktywowane kanały nie będą odbierać nowych wiadomości, ale ciągle będziesz mógł odczytać obecnie pobrane.
Czy na pewno chcesz usunąć ten kanał?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3599"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3650"/>
<source>Do you really want to remove this avatar?</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Czy na pewno chcesz usunąć ten awatar?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3607"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3658"/>
<source>You have already set an avatar for this address. Do you really want to overwrite it?</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Już ustawiłeś awatar dla tego adresu. Czy na pewno chcesz go nadpisać?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3979"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4037"/>
<source>Start-on-login not yet supported on your OS.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Start po zalogowaniu jeszcze nie jest wspierany pod Twoim systemem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3972"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4030"/>
<source>Minimize-to-tray not yet supported on your OS.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Minimalizacja do zasobnika nie jest jeszcze wspierana pod Twoim systemem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3975"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4033"/>
<source>Tray notifications not yet supported on your OS.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Powiadomienia w zasobniku nie jeszcze wspierane pod Twoim systemem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4144"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4202"/>
<source>Testing...</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Testowanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4184"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4242"/>
<source>This is a chan address. You cannot use it as a pseudo-mailing list.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>To jest adres kanału. Nie możesz go użyć jako pseudo-listy-dyskusyjnej.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4244"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4302"/>
<source>The address should start with &apos;&apos;BM-&apos;&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Adres powinien zaczynać sie od &quot;BM-&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4247"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4305"/>
<source>The address is not typed or copied correctly (the checksum failed).</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Adres nie został skopiowany lub przepisany poprawnie (błąd sumy kontrolnej).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4250"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4308"/>
<source>The version number of this address is higher than this software can support. Please upgrade Bitmessage.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Numer wersji tego adresu jest wyższy niż ten program może obsłużyć. Proszę zaktualizować Bitmessage.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4253"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4311"/>
<source>The address contains invalid characters.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Adres zawiera nieprawidłowe znaki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4256"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4314"/>
<source>Some data encoded in the address is too short.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Niektóre dane zakodowane w adresie za krótkie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4259"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4317"/>
<source>Some data encoded in the address is too long.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Niektóre dane zakodowane w adresie za długie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4262"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4320"/>
<source>Some data encoded in the address is malformed.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Niektóre dane zakodowane w adresie uszkodzone.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4236"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4294"/>
<source>Enter an address above.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Wprowadź adres powyżej.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4268"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4326"/>
<source>Address is an old type. We cannot display its past broadcasts.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Adres starego typu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4277"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4335"/>
<source>There are no recent broadcasts from this address to display.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Brak niedawnych wiadomości przekazów do wyświetlenia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4321"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4369"/>
<source>You are using TCP port %1. (This can be changed in the settings).</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Btimessage używa portu TCP %1. (Można go zmienić w ustawieniach).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="648"/>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="645"/>
<source>Bitmessage</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Bitmessage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="649"/>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="646"/>
<source>Identities</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Tożsamości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="650"/>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="647"/>
<source>New Identity</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="712"/>
<source>Search</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="713"/>
<source>All</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="720"/>
<source>To</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="722"/>
<source>From</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="724"/>
<source>Subject</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="717"/>
<source>Message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="726"/>
<source>Received</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="666"/>
<source>Messages</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="669"/>
<source>Address book</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="671"/>
<source>Address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="672"/>
<source>Add Contact</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="673"/>
<source>Fetch Namecoin ID</source>