Auto-updated language sk from transifex

This commit is contained in:
PyBitmessage Translations 2016-11-10 21:52:21 +01:00
parent e9a3ef465c
commit 87f607688f
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4D80CA5C8021C15A
2 changed files with 36 additions and 31 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -449,67 +449,67 @@ Tento súbor je dôležité zálohovať. Chcete tento súbor teraz otvoriť? (Ne
<translation>Vaše číslo verzie adresy musí byť buď 3 alebo 4.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1612"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1608"/>
<source>Chan name needed</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1612"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1608"/>
<source>You didn&apos;t enter a chan name.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1632"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1628"/>
<source>Address already present</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1632"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1628"/>
<source>Could not add chan because it appears to already be one of your identities.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1636"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1632"/>
<source>Success</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1607"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1603"/>
<source>Successfully created chan. To let others join your chan, give them the chan name and this Bitmessage address: %1. This address also appears in &apos;Your Identities&apos;.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1612"/>
<source>Address too new</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1612"/>
<source>Although that Bitmessage address might be valid, its version number is too new for us to handle. Perhaps you need to upgrade Bitmessage.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1620"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<source>Address invalid</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1620"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<source>That Bitmessage address is not valid.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1628"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1624"/>
<source>Address does not match chan name</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1628"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1624"/>
<source>Although the Bitmessage address you entered was valid, it doesn&apos;t match the chan name.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1636"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1632"/>
<source>Successfully joined chan. </source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
@ -845,67 +845,67 @@ Ste si istý, že chcete kanál odstrániť?</translation>
<translation>Oblasť oznámení zatiaľ pre váš operačný systém nie je podporovaná.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4202"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4206"/>
<source>Testing...</source>
<translation>Testujem...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4242"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4246"/>
<source>This is a chan address. You cannot use it as a pseudo-mailing list.</source>
<translation>Toto je adresa kanálu. Nie je možné ju používať ako pseudo poštový zoznam.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4302"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4306"/>
<source>The address should start with &apos;&apos;BM-&apos;&apos;</source>
<translation>Adresa by mala začínať &apos;&apos;BM-&apos;&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4305"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4309"/>
<source>The address is not typed or copied correctly (the checksum failed).</source>
<translation>Nesprávne zadaná alebo skopírovaná adresa (kontrolný súčet zlyhal).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4308"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4312"/>
<source>The version number of this address is higher than this software can support. Please upgrade Bitmessage.</source>
<translation>Číslo verzie tejto adresy je vyššie ako tento softvér podporuje. Prosím inovujte Bitmessage.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4311"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4315"/>
<source>The address contains invalid characters.</source>
<translation>Adresa obsahuje neplatné znaky.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4314"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4318"/>
<source>Some data encoded in the address is too short.</source>
<translation>Niektoré dáta zakódované v adrese príliš krátke.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4317"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4321"/>
<source>Some data encoded in the address is too long.</source>
<translation>Niektoré dáta zakódované v adrese príliš dlhé.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4320"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4324"/>
<source>Some data encoded in the address is malformed.</source>
<translation>Niektoré dáta zakódované v adrese poškodené.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4294"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4298"/>
<source>Enter an address above.</source>
<translation>Zadajte adresu vyššie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4326"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4330"/>
<source>Address is an old type. We cannot display its past broadcasts.</source>
<translation>Starý typ adresy. Nie je možné zobraziť jej predchádzajúce hromadné správy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4335"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4339"/>
<source>There are no recent broadcasts from this address to display.</source>
<translation>Neboli nájdené žiadne nedávne hromadé správy z tejto adresy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4369"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4373"/>
<source>You are using TCP port %1. (This can be changed in the settings).</source>
<translation>Používate port TCP %1. (Možno zmeniť v nastaveniach).</translation>
</message>
@ -1115,7 +1115,7 @@ Ste si istý, že chcete kanál odstrániť?</translation>
<translation>Pridať nový záznam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4339"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4343"/>
<source>Display the %1 recent broadcast(s) from this address.</source>
<translation>Zobraziť posledných %1 hromadných správ z tejto adresy.</translation>
</message>
@ -1349,12 +1349,12 @@ Priímcova požadovaná obtiažnosť: %1 a %2</translation>
<translation>Počkať, kým tieto úlohy skončia?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_outgoingSynSender.py" line="212"/>
<location filename="../class_outgoingSynSender.py" line="215"/>
<source>Problem communicating with proxy: %1. Please check your network settings.</source>
<translation>Problém komunikácie s proxy: %1. Prosím skontrolujte nastavenia siete.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../class_outgoingSynSender.py" line="241"/>
<location filename="../class_outgoingSynSender.py" line="244"/>
<source>SOCKS5 Authentication problem: %1. Please check your SOCKS5 settings.</source>
<translation>Problém autentikácie SOCKS5: %1. Prosím skontrolujte nastavenia SOCKS5.</translation>
</message>
@ -2229,9 +2229,9 @@ Predvoľba je pomocou generátora náhodných čísiel, ale deterministické adr
<translation>Max. prijateľná obtiažnosť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="478"/>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="473"/>
<source>Hardware GPU acceleration (OpenCL)</source>
<translation>Hardvérové GPU urýchľovanie (OpenCL)</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="479"/>
@ -2308,5 +2308,10 @@ Predvoľba je pomocou generátora náhodných čísiel, ale deterministické adr
<source>Hide connection notifications</source>
<translation>Skryť oznámenia o stave pripojenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/settings.py" line="478"/>
<source>Hardware GPU acceleration (OpenCL):</source>
<translation>Hardvérové GPU urýchľovanie (OpenCL):</translation>
</message>
</context>
</TS>