Merge pull request #902 from PyBitmessageTranslations/translate_sk_1477450601

Translation update sk
This commit is contained in:
Peter Šurda 2016-10-26 05:02:23 +02:00 committed by GitHub
commit bd7b53d0b5
2 changed files with 980 additions and 874 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -1,21 +1,20 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="2.0" language="sk" sourcelanguage="en">
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="en" sourcelanguage="en" version="2.0">
<context>
<name>AddAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="62"/>
<source>Add new entry</source>
<translation>Pridať nový záznam</translation>
<translation>Add new entry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="63"/>
<source>Label</source>
<translation>Označenie</translation>
<translation>Label</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="64"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
<translation>Address</translation>
</message>
</context>
<context>
@ -23,62 +22,62 @@
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="67"/>
<source>Email gateway</source>
<translation>E-mailová brána</translation>
<translation>Email gateway</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="68"/>
<source>Register on email gateway</source>
<translation>Registrácia na e-mailovej bráne</translation>
<translation>Register on email gateway</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="69"/>
<source>Account status at email gateway</source>
<translation>Stav účtu na e-mailovej bráne</translation>
<translation>Account status at email gateway</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="70"/>
<source>Change account settings at email gateway</source>
<translation>Zmena nastavení účtu na e-mailovej bráne</translation>
<translation>Change account settings at email gateway</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="71"/>
<source>Unregister from email gateway</source>
<translation>Zrušiť registráciu na e-mailovej bráne</translation>
<translation>Unregister from email gateway</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="72"/>
<source>Email gateway allows you to communicate with email users. Currently, only the Mailchuck email gateway (@mailchuck.com) is available.</source>
<translation>E-mailové brány umožňujú komunikovať s užívateľmi e-mailu. Momentálne je k dispozícii iba e-mailová brána Mailchuck (@mailchuck.com).</translation>
<translation>Email gateway allows you to communicate with email users. Currently, only the Mailchuck email gateway (@mailchuck.com) is available.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="73"/>
<source>Desired email address (including @mailchuck.com):</source>
<translation>Požadovaná e-mailová adresa (vrátane @ mailchuck.com):</translation>
<translation>Desired email address (including @mailchuck.com):</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EmailGatewayRegistrationDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2258"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2278"/>
<source>Registration failed:</source>
<translation>Registrácia zlyhala:</translation>
<translation>Registration failed:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2258"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2278"/>
<source>The requested email address is not available, please try a new one. Fill out the new desired email address (including @mailchuck.com) below:</source>
<translation>Požadovaná e-mailová adresa nie je k dispozícii, skúste znova. Vyplňte novú požadovanú e-mailovú adresu (vrátane @mailchuck.com) nižšie:</translation>
<translation>The requested email address is not available, please try a new one. Fill out the new desired email address (including @mailchuck.com) below:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="102"/>
<source>Email gateway registration</source>
<translation>Registrácia na e-mailovej bráne</translation>
<translation>Email gateway registration</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="103"/>
<source>Email gateway allows you to communicate with email users. Currently, only the Mailchuck email gateway (@mailchuck.com) is available.
Please type the desired email address (including @mailchuck.com) below:</source>
<translation>E-mailové brány umožňujú komunikovať s užívateľmi e-mailu. Momentálne je k dispozícii iba e-mailová brána Mailchuck (@mailchuck.com).
Vyplňte požadovanú e-mailovú adresu (vrátane @mailchuck.com) nižšie:</translation>
<translation>Email gateway allows you to communicate with email users. Currently, only the Mailchuck email gateway (@mailchuck.com) is available.
Please type the desired email address (including @mailchuck.com) below:</translation>
</message>
</context>
<context>
@ -125,1212 +124,1338 @@ Vyplňte požadovanú e-mailovú adresu (vrátane @mailchuck.com) nižšie:</tra
# the money directly. To turn it off again, set &quot;feeamount&quot; to 0. Requires
# subscription.
</source>
<translation># Tento text môžete použiť na konfiguráciu vášho účtu na e-mailovej bráne
# odkomentujte nastavenia, ktoré chcete použiť
# Tu možnosti:
#
<translation># You can use this to configure your email gateway account
# Uncomment the setting you want to use
# Here are the options:
#
# pgp: server
# E-mailová brána bude za vás vytvárať a udržiavať PGP kľúče a podpisovať, overovať,
# šifrovať a dešifrovať vaše e-maily. Ak chcete používať PGP, ale ste leniví,
# toto je voľba pre vás. Vyžaduje predplatné.
# The email gateway will create and maintain PGP keys for you and sign, verify,
# encrypt and decrypt on your behalf. When you want to use PGP but are lazy,
# use this. Requires subscription.
#
# pgp: local
# E-mailová brána nebude za vás vykonávať operácie PGP. Môžete buď
# nepoužívať PGP vôbec, alebo ho použiť lokálne.
# The email gateway will not conduct PGP operations on your behalf. You can
# either not use PGP at all, or use it locally.
#
# attachments: yes
# Prichádzajúce prílohy v e-maile budú nahrané na MEGA.nz, a môžete si ich odtiaľ stiahnuť
# pomocou odkazu v správe. Vyžaduje predplatné.
# Incoming attachments in the email will be uploaded to MEGA.nz, and you can
# download them from there by following the link. Requires a subscription.
#
# attachments: no
# Prílohy budú ignorované.
#
# Attachments will be ignored.
#
# archive: yes
# Prichádzajúce e-maily budú archivované na serveri. Použite, ak potrebujete
# pomoc s problémami, alebo potrebujete doklad pre tretie strán o obsahu e-mailov. Táto voľba však
# znamená, že prevádzkovateľ služby budú môcť čítať vaše e-maily
# aj potom, ako vám budú doručené
# Your incoming emails will be archived on the server. Use this if you need
# help with debugging problems or you need a third party proof of emails. This
# however means that the operator of the service will be able to read your
# emails even after they have been delivered to you.
#
# archive: no
# Prichádzajúce e-maily budú odstránené zo servera, akonáhle vám budú doručené
# Incoming emails will be deleted from the server as soon as they are relayed
# to you.
#
# masterpubkey_btc: BIP44 xpub kľúč alebo electrum v1 základ (seed)
# offset_btc: celé číslo (predvolená 0)
# feeamount: číslo s max. 8 desatinnými miest
# feecurrency: BTC, XBT, USD, EUR alebo GBP
# Ak chcete účtovať ľuďom, ktorí vám posielať e-maily, použite tieto parametre. Ak vám potom
# neznáma osoba pošle e-mail, bude požiadaná o zaplatenie poplatku
# určeného týmito premennými.
# feeamount je výška platby
# feecurrency je mena, v ktorej sa bude počítať
# Keďže systém používa deterministické verejné kľúče, platby obdržíte priamo vy
# Ak ju chcete túto funkciu opäť vypnúť, nastavte &quot;feeamount&quot; na 0. Vyžaduje
# predplatné.
# masterpubkey_btc: BIP44 xpub key or electrum v1 public seed
# offset_btc: integer (defaults to 0)
# feeamount: number with up to 8 decimal places
# feecurrency: BTC, XBT, USD, EUR or GBP
# Use these if you want to charge people who send you emails. If this is on and
# an unknown person sends you an email, they will be requested to pay the fee
# specified. As this scheme uses deterministic public keys, you will receive
# the money directly. To turn it off again, set &quot;feeamount&quot; to 0. Requires
# subscription.
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MainWindow</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="185"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="190"/>
<source>Reply to sender</source>
<translation>Odpovedať odosielateľovi</translation>
<translation>Reply to sender</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="187"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="192"/>
<source>Reply to channel</source>
<translation>Odpoveď na kanál</translation>
<translation>Reply to channel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="189"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="194"/>
<source>Add sender to your Address Book</source>
<translation>Pridať odosielateľa do adresára</translation>
<translation>Add sender to your Address Book</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="193"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="198"/>
<source>Add sender to your Blacklist</source>
<translation>Pridať odosielateľa do svojho zoznamu zakázaných</translation>
<translation>Add sender to your Blacklist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="375"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="380"/>
<source>Move to Trash</source>
<translation>Presunúť do koša</translation>
<translation>Move to Trash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="200"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="205"/>
<source>Undelete</source>
<translation>Obnoviť</translation>
<translation>Undelete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="203"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="208"/>
<source>View HTML code as formatted text</source>
<translation>Zobraziť HTML kód ako formátovaný text</translation>
<translation>View HTML code as formatted text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="207"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="212"/>
<source>Save message as...</source>
<translation>Uložiť správu ako...</translation>
<translation>Save message as...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="211"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="216"/>
<source>Mark Unread</source>
<translation>Označiť ako neprečítané</translation>
<translation>Mark Unread</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="347"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="352"/>
<source>New</source>
<translation>Nová</translation>
<translation>New</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="122"/>
<source>Enable</source>
<translation>Aktivovať</translation>
<translation>Enable</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="125"/>
<source>Disable</source>
<translation>Deaktivovať</translation>
<translation>Disable</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="128"/>
<source>Set avatar...</source>
<translation>Nastaviť avatar ...</translation>
<translation>Set avatar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="118"/>
<source>Copy address to clipboard</source>
<translation>Kopírovať adresu do clipboardu</translation>
<translation>Copy address to clipboard</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="298"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="303"/>
<source>Special address behavior...</source>
<translation>Zvláštne správanie adresy...</translation>
<translation>Special address behavior...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="259"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="264"/>
<source>Email gateway</source>
<translation>E-mailová brána</translation>
<translation>Email gateway</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="115"/>
<source>Delete</source>
<translation>Zmazať</translation>
<translation>Delete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="314"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="319"/>
<source>Send message to this address</source>
<translation>Poslať správu na túto adresu</translation>
<translation>Send message to this address</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="322"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="327"/>
<source>Subscribe to this address</source>
<translation>Prihlásiť sa k odberu tejto adresy</translation>
<translation>Subscribe to this address</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="330"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="335"/>
<source>Add New Address</source>
<translation>Pridať novú adresu</translation>
<translation>Add New Address</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="378"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="383"/>
<source>Copy destination address to clipboard</source>
<translation>Kopírovať cieľovú adresu do clipboardu</translation>
<translation>Copy destination address to clipboard</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="382"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="387"/>
<source>Force send</source>
<translation>Vynútiť odoslanie</translation>
<translation>Force send</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="594"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="599"/>
<source>One of your addresses, %1, is an old version 1 address. Version 1 addresses are no longer supported. May we delete it now?</source>
<translation>Jedna z vašich adries, %1, je stará verzia adresy, 1. Verzie adresy 1 nie podporované. Odstrániť ju teraz?</translation>
<translation>One of your addresses, %1, is an old version 1 address. Version 1 addresses are no longer supported. May we delete it now?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="987"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="992"/>
<source>Waiting for their encryption key. Will request it again soon.</source>
<translation>Čakanie na šifrovací kľúč príjemcu. Čoskoro bude vyžiadaný znova.</translation>
<translation>Waiting for their encryption key. Will request it again soon.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="990"/>
<source>Encryption key request queued.</source>
<translation>Požiadavka na šifrovací kľúč je vo fronte.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="993"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="998"/>
<source>Queued.</source>
<translation>Vo fronte.</translation>
<translation>Queued.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="996"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1001"/>
<source>Message sent. Waiting for acknowledgement. Sent at %1</source>
<translation>Správa odoslaná. Čakanie na potvrdenie. Odoslaná %1</translation>
<translation>Message sent. Waiting for acknowledgement. Sent at %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="999"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1004"/>
<source>Message sent. Sent at %1</source>
<translation>Správa odoslaná. Odoslaná %1</translation>
<translation>Message sent. Sent at %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1002"/>
<source>Need to do work to send message. Work is queued.</source>
<translation>Potrebné vykonať prácu pre odoslanie správy. Práca je vo fronte.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1005"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1010"/>
<source>Acknowledgement of the message received %1</source>
<translation>Potvrdenie prijatia správy %1</translation>
<translation>Acknowledgement of the message received %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2131"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2147"/>
<source>Broadcast queued.</source>
<translation>Rozoslanie vo fronte.</translation>
<translation>Broadcast queued.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1011"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1019"/>
<source>Broadcast on %1</source>
<translation>Rozoslané 1%</translation>
<translation>Broadcast on %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1014"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1022"/>
<source>Problem: The work demanded by the recipient is more difficult than you are willing to do. %1</source>
<translation>Problém: práca požadovná príjemcom je oveľa ťažšia, než je povolené v nastaveniach. %1</translation>
<translation>Problem: The work demanded by the recipient is more difficult than you are willing to do. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1017"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1025"/>
<source>Problem: The recipient&apos;s encryption key is no good. Could not encrypt message. %1</source>
<translation>Problém: šifrovací kľúč príjemcu je nesprávny. Nie je možné zašifrovať správu. %1</translation>
<translation>Problem: The recipient&apos;s encryption key is no good. Could not encrypt message. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1020"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1028"/>
<source>Forced difficulty override. Send should start soon.</source>
<translation>Obmedzenie obtiažnosti práce zrušené. Odosielanie by malo čoskoro začať.</translation>
<translation>Forced difficulty override. Send should start soon.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1023"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1031"/>
<source>Unknown status: %1 %2</source>
<translation>Neznámy stav: %1 %2</translation>
<translation>Unknown status: %1 %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1689"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1701"/>
<source>Not Connected</source>
<translation>Nepripojený</translation>
<translation>Not Connected</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1148"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1160"/>
<source>Show Bitmessage</source>
<translation>Ukázať Bitmessage</translation>
<translation>Show Bitmessage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="691"/>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="688"/>
<source>Send</source>
<translation>Odoslať</translation>
<translation>Send</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1163"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1175"/>
<source>Subscribe</source>
<translation>Prihlásiť sa k odberu</translation>
<translation>Subscribe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1169"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1181"/>
<source>Channel</source>
<translation>Kanál</translation>
<translation>Channel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="737"/>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="734"/>
<source>Quit</source>
<translation>Ukončiť</translation>
<translation>Quit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1519"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1531"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file.</source>
<translation>Kľúče môžete spravovať úpravou súboru keys.dat, ktorý je uložený v rovnakom adresári ako tento program. Tento súbor je dôležité zálohovať.</translation>
<translation>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1523"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1535"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file.</source>
<translation>Kľúče môžete spravovať úpravou súboru keys.dat, ktorý je uložený v adresári
%1
Tento súbor je dôležité zálohovať.</translation>
<translation>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1530"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1542"/>
<source>Open keys.dat?</source>
<translation>Otvoriť keys.dat?</translation>
<translation>Open keys.dat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1527"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1539"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</source>
<translation>Kľúče môžete spravovať úpravou súboru keys.dat, ktorý je uložený v rovnakom adresári ako tento program. Tento súbor je dôležité zálohovať. Chcete tento súbor teraz otvoriť? (Nezabudnite zatvoriť Bitmessage pred vykonaním akýchkoľvek zmien.)</translation>
<translation>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1530"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1542"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</source>
<translation>Kľúče môžete spravovať úpravou súboru keys.dat, ktorý je uložený v adresári
%1
Tento súbor je dôležité zálohovať. Chcete tento súbor teraz otvoriť? (Nezabudnite zatvoriť Bitmessage pred vykonaním akýchkoľvek zmien.)</translation>
<translation>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1537"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1549"/>
<source>Delete trash?</source>
<translation>Vyprázdniť kôš?</translation>
<translation>Delete trash?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1537"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1549"/>
<source>Are you sure you want to delete all trashed messages?</source>
<translation>Ste si istí, že chcete všetky správy z koša odstrániť?</translation>
<translation>Are you sure you want to delete all trashed messages?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1557"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1569"/>
<source>bad passphrase</source>
<translation>zlé heslo</translation>
<translation>bad passphrase</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1557"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1569"/>
<source>You must type your passphrase. If you don&apos;t have one then this is not the form for you.</source>
<translation>Je nutné zadať prístupové heslo. Ak heslo nemáte, tento formulár nie je pre Vás.</translation>
<translation>You must type your passphrase. If you don&apos;t have one then this is not the form for you.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1570"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1582"/>
<source>Bad address version number</source>
<translation>Nesprávne číslo verzie adresy</translation>
<translation>Bad address version number</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1566"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1578"/>
<source>Your address version number must be a number: either 3 or 4.</source>
<translation>Číslo verzie adresy musí byť číslo: buď 3 alebo 4.</translation>
<translation>Your address version number must be a number: either 3 or 4.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1570"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1582"/>
<source>Your address version number must be either 3 or 4.</source>
<translation>Vaše číslo verzie adresy musí byť buď 3 alebo 4.</translation>
<translation>Your address version number must be either 3 or 4.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1600"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1612"/>
<source>Chan name needed</source>
<translation>Potrebný názov kanálu</translation>
<translation>Chan name needed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1600"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1612"/>
<source>You didn&apos;t enter a chan name.</source>
<translation>Nezadali ste meno kanálu.</translation>
<translation>You didn&apos;t enter a chan name.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1620"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1632"/>
<source>Address already present</source>
<translation>Adresa existuje</translation>
<translation>Address already present</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1632"/>
<source>Could not add chan because it appears to already be one of your identities.</source>
<translation>Could not add chan because it appears to already be one of your identities.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1636"/>
<source>Success</source>
<translation>Success</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1607"/>
<source>Successfully created chan. To let others join your chan, give them the chan name and this Bitmessage address: %1. This address also appears in &apos;Your Identities&apos;.</source>
<translation>Successfully created chan. To let others join your chan, give them the chan name and this Bitmessage address: %1. This address also appears in &apos;Your Identities&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<source>Address too new</source>
<translation>Address too new</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<source>Although that Bitmessage address might be valid, its version number is too new for us to handle. Perhaps you need to upgrade Bitmessage.</source>
<translation>Although that Bitmessage address might be valid, its version number is too new for us to handle. Perhaps you need to upgrade Bitmessage.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1620"/>
<source>Could not add chan because it appears to already be one of your identities.</source>
<translation>Nemožno pridať kanál, pretože sa zdá, že existuje ako jedna z vašich identít.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1624"/>
<source>Success</source>
<translation>Úspešné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1595"/>
<source>Successfully created chan. To let others join your chan, give them the chan name and this Bitmessage address: %1. This address also appears in &apos;Your Identities&apos;.</source>
<translation>Úspešne vytvorený kanál. Ak chcete umožniť ostatným pripojiť váš kanál, dajte im meno kanálu a túto Bitmessage adresu: %1. Táto adresa sa objavuje aj vo &quot;Vaše identity&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1604"/>
<source>Address too new</source>
<translation>Adresa príliš nová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1604"/>
<source>Although that Bitmessage address might be valid, its version number is too new for us to handle. Perhaps you need to upgrade Bitmessage.</source>
<translation>Aj keď Bitmessage adresa vyzerá byť platná, číslo verzie je príliš nové pre tento program. Možno budete musieť upgradovať Bitmessage.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1608"/>
<source>Address invalid</source>
<translation>Adresa neplatná</translation>
<translation>Address invalid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1608"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1620"/>
<source>That Bitmessage address is not valid.</source>
<translation>Táto Bitmessage adresa nie je platná.</translation>
<translation>That Bitmessage address is not valid.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1628"/>
<source>Address does not match chan name</source>
<translation>Adresa nezodpovedá názvu kanálu</translation>
<translation>Address does not match chan name</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1628"/>
<source>Although the Bitmessage address you entered was valid, it doesn&apos;t match the chan name.</source>
<translation>Hoci zadaná Bitmessage adresa je platná, nezodpovedá názvu kanálu.</translation>
<translation>Although the Bitmessage address you entered was valid, it doesn&apos;t match the chan name.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1624"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1636"/>
<source>Successfully joined chan. </source>
<translation>Úspešné pripojenie na kanál.</translation>
<translation>Successfully joined chan. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1683"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1695"/>
<source>Connection lost</source>
<translation>Spojenie bolo stratené</translation>
<translation>Connection lost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1722"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1734"/>
<source>Connected</source>
<translation>Spojený</translation>
<translation>Connected</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1839"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1851"/>
<source>Message trashed</source>
<translation>Správa odstránenia</translation>
<translation>Message trashed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1923"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1935"/>
<source>The TTL, or Time-To-Live is the length of time that the network will hold the message.
The recipient must get it during this time. If your Bitmessage client does not hear an acknowledgement, it
will resend the message automatically. The longer the Time-To-Live, the
more work your computer must do to send the message. A Time-To-Live of four or five days is often appropriate.</source>
<translation>TTL (doba životnosti) je čas, počas ktorého bude sieť udržiavať správu. Príjemca musí správu prijať počas tejto životnosti. Keď odosielateľov Bitmessage nedostane po vypršaní životnosti potvrdenie o prijatí, automaticky správu odošle znova. Čím vyššia doba životnosti, tým viac práce musí počítač odosielateľa vykonat na odoslanie správy. Zvyčajne je vhodná doba životnosti okolo štyroch-piatich dní.</translation>
<translation>The TTL, or Time-To-Live is the length of time that the network will hold the message.
The recipient must get it during this time. If your Bitmessage client does not hear an acknowledgement, it
will resend the message automatically. The longer the Time-To-Live, the
more work your computer must do to send the message. A Time-To-Live of four or five days is often appropriate.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1959"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1971"/>
<source>Message too long</source>
<translation>Správa je príliš dlhá</translation>
<translation>Message too long</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1959"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1971"/>
<source>The message that you are trying to send is too long by %1 bytes. (The maximum is 261644 bytes). Please cut it down before sending.</source>
<translation>Správa, ktorú skúšate poslať, %1 bajtov naviac. (Maximum je 261 644 bajtov). Prosím pred odoslaním skrátiť.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1991"/>
<source>Error: Your account wasn&apos;t registered at an email gateway. Sending registration now as %1, please wait for the registration to be processed before retrying sending.</source>
<translation>Chyba: Váš účet nebol registrovaný na e-mailovej bráne. Skúšam registrovať ako %1, prosím počkajte na spracovanie registrácie pred opakovaným odoslaním správy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2000"/>
<source>Error: Bitmessage addresses start with BM- Please check %1</source>
<translation>Chyba: Bitmessage adresy začínajú s BM- Prosím skontrolujte %1</translation>
<translation>The message that you are trying to send is too long by %1 bytes. (The maximum is 261644 bytes). Please cut it down before sending.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2003"/>
<source>Error: Your account wasn&apos;t registered at an email gateway. Sending registration now as %1, please wait for the registration to be processed before retrying sending.</source>
<translation>Error: Your account wasn&apos;t registered at an email gateway. Sending registration now as %1, please wait for the registration to be processed before retrying sending.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2008"/>
<source>Error: Bitmessage addresses start with BM- Please check %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2011"/>
<source>Error: The address %1 is not typed or copied correctly. Please check it.</source>
<translation>Chyba: adresa %1 nie je na správne napísaná alebo skopírovaná. Prosím skontrolujte ju.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2006"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2014"/>
<source>Error: The address %1 contains invalid characters. Please check it.</source>
<translation>Chyba: adresa %1 obsahuje neplatné znaky. Prosím skontrolujte ju.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2009"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2017"/>
<source>Error: The address version in %1 is too high. Either you need to upgrade your Bitmessage software or your acquaintance is being clever.</source>
<translation>Chyba: verzia adresy %1 je príliš veľká. Buď budete musieť aktualizovať program Bitmessage alebo váš známy s vami žartuje.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2012"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2020"/>
<source>Error: Some data encoded in the address %1 is too short. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation>Chyba: niektoré údaje zakódované v adrese %1 príliš krátke. Softér vášho známeho možno nefunguje správne.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2015"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2023"/>
<source>Error: Some data encoded in the address %1 is too long. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation>Chyba: niektoré údaje zakódované v adrese %1 príliš dlhé. Softvér vášho známeho možno nefunguje správne.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2018"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2026"/>
<source>Error: Some data encoded in the address %1 is malformed. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation>Chyba: niektoré údaje zakódované v adrese %1 poškodené. Softvér vášho známeho možno nefunguje správne.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2021"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2029"/>
<source>Error: Something is wrong with the address %1.</source>
<translation>Chyba: niečo s adresou %1 je nie je v poriadku.</translation>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2089"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2105"/>
<source>Error: You must specify a From address. If you don&apos;t have one, go to the &apos;Your Identities&apos; tab.</source>
<translation>Chyba: musíte zadať adresu &quot;Od&quot;. Ak žiadnu nemáte, prejdite na kartu &quot;Vaše identity&quot;.</translation>
<translation>Error: You must specify a From address. If you don&apos;t have one, go to the &apos;Your Identities&apos; tab.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2030"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2046"/>
<source>Address version number</source>
<translation>Číslo verzie adresy</translation>
<translation>Address version number</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2030"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2046"/>
<source>Concerning the address %1, Bitmessage cannot understand address version numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</source>
<translation>Čo sa týka adresy %1, Bitmessage nepozná číslo verzie adresy %2. Možno by ste mali upgradenúť Bitmessage na najnovšiu verziu.</translation>
<translation>Concerning the address %1, Bitmessage cannot understand address version numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2034"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2050"/>
<source>Stream number</source>
<translation>Číslo prúdu</translation>
<translation>Stream number</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2034"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2050"/>
<source>Concerning the address %1, Bitmessage cannot handle stream numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</source>
<translation>Čo sa týka adresy %1, Bitmessage nespracováva číslo prúdu %2. Možno by ste mali upgradenúť Bitmessage na najnovšiu verziu.</translation>
<translation>Concerning the address %1, Bitmessage cannot handle stream numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2039"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2055"/>
<source>Warning: You are currently not connected. Bitmessage will do the work necessary to send the message but it won&apos;t send until you connect.</source>
<translation>Upozornenie: momentálne nie ste pripojení. Bitmessage vykoná prácu potrebnú na odoslanie správy, ale odoslať ju môže, keď budete pripojení.</translation>
<translation>Warning: You are currently not connected. Bitmessage will do the work necessary to send the message but it won&apos;t send until you connect.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2081"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2097"/>
<source>Message queued.</source>
<translation>Správa vo fronte.</translation>
<translation>Message queued.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2085"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2101"/>
<source>Your &apos;To&apos; field is empty.</source>
<translation>Pole &quot;Komu&quot; je prázdne.</translation>
<translation>Your &apos;To&apos; field is empty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2140"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2156"/>
<source>Right click one or more entries in your address book and select &apos;Send message to this address&apos;.</source>
<translation>Vybertie jednu alebo viacero položiek v adresári, pravým tlačidlom myši zvoľte &quot;Odoslať správu na túto adresu&quot;.</translation>
<translation>Right click one or more entries in your address book and select &apos;Send message to this address&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2153"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2169"/>
<source>Fetched address from namecoin identity.</source>
<translation>Prebratá adresa z namecoin-ovej identity.</translation>
<translation>Fetched address from namecoin identity.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2252"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2272"/>
<source>New Message</source>
<translation>Nová správa</translation>
<translation>New Message</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2252"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2272"/>
<source>From </source>
<translation>Od </translation>
<translation>From </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2630"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2652"/>
<source>Sending email gateway registration request</source>
<translation>Odosielam požiadavku o registráciu na e-mailovej bráne</translation>
<translation>Sending email gateway registration request</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="60"/>
<source>Address is valid.</source>
<translation>Adresa je platná.</translation>
<translation>Address is valid.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="94"/>
<source>The address you entered was invalid. Ignoring it.</source>
<translation>Zadaná adresa bola neplatná a bude ignorovaná.</translation>
<translation>The address you entered was invalid. Ignoring it.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3010"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3074"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your address book twice. Try renaming the existing one if you want.</source>
<translation>Chyba: istú adresu nemožno pridať do adresára dvakrát. Ak chcete, môžete skúsiť premenovať existujúcu menovku.</translation>
<translation>Error: You cannot add the same address to your address book twice. Try renaming the existing one if you want.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3258"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3322"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your subscriptions twice. Perhaps rename the existing one if you want.</source>
<translation>Chyba: nemožno pridať rovnakú adresu k odberu dvakrát. Keď chcete, môžete premenovať existujúci záznam.</translation>
<translation>Error: You cannot add the same address to your subscriptions twice. Perhaps rename the existing one if you want.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2390"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2412"/>
<source>Restart</source>
<translation>Reštart</translation>
<translation>Restart</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2376"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2398"/>
<source>You must restart Bitmessage for the port number change to take effect.</source>
<translation>Aby sa zmena čísla portu prejavila, musíte reštartovať Bitmessage.</translation>
<translation>You must restart Bitmessage for the port number change to take effect.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2390"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2412"/>
<source>Bitmessage will use your proxy from now on but you may want to manually restart Bitmessage now to close existing connections (if any).</source>
<translation>Bitmessage bude odteraz používať proxy, ale ak chcete ukončiť existujúce spojenia, musíte Bitmessage manuálne reštartovať.</translation>
<translation>Bitmessage will use your proxy from now on but you may want to manually restart Bitmessage now to close existing connections (if any).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2418"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2440"/>
<source>Number needed</source>
<translation>Číslo potrebné</translation>
<translation>Number needed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2418"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2440"/>
<source>Your maximum download and upload rate must be numbers. Ignoring what you typed.</source>
<translation>Maxímálna rýchlosť príjmu a odoslania musí byť uvedená v číslach. Ignorujem zadané údaje.</translation>
<translation>Your maximum download and upload rate must be numbers. Ignoring what you typed.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2491"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2513"/>
<source>Will not resend ever</source>
<translation>Nikdy opätovne neodosielať</translation>
<translation>Will not resend ever</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2491"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2513"/>
<source>Note that the time limit you entered is less than the amount of time Bitmessage waits for the first resend attempt therefore your messages will never be resent.</source>
<translation>Upozornenie: časový limit, ktorý ste zadali, je menší ako čas, ktorý Bitmessage čaká na prvý pokus o opätovné zaslanie, a preto vaše správy nebudú nikdy opätovne odoslané.</translation>
<translation>Note that the time limit you entered is less than the amount of time Bitmessage waits for the first resend attempt therefore your messages will never be resent.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2603"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2625"/>
<source>Sending email gateway unregistration request</source>
<translation>Odosielam žiadosť o odhlásenie z e-mailovej brány</translation>
<translation>Sending email gateway unregistration request</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2607"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2629"/>
<source>Sending email gateway status request</source>
<translation>Odosielam požiadavku o stave e-mailovej brány</translation>
<translation>Sending email gateway status request</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2696"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2718"/>
<source>Passphrase mismatch</source>
<translation>Nezhoda hesla</translation>
<translation>Passphrase mismatch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2696"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2718"/>
<source>The passphrase you entered twice doesn&apos;t match. Try again.</source>
<translation>Zadané heslá sa rôznia. Skúste znova.</translation>
<translation>The passphrase you entered twice doesn&apos;t match. Try again.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2699"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2721"/>
<source>Choose a passphrase</source>
<translation>Vyberte heslo</translation>
<translation>Choose a passphrase</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2699"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2721"/>
<source>You really do need a passphrase.</source>
<translation>Heslo je skutočne potrebné.</translation>
<translation>You really do need a passphrase.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2951"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3015"/>
<source>Address is gone</source>
<translation>Adresa zmizla</translation>
<translation>Address is gone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2951"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3015"/>
<source>Bitmessage cannot find your address %1. Perhaps you removed it?</source>
<translation>Bitmessage nemôže nájsť vašu adresu %1. Možno ste ju odstránili?</translation>
<translation>Bitmessage cannot find your address %1. Perhaps you removed it?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2954"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3018"/>
<source>Address disabled</source>
<translation>Adresa deaktivovaná</translation>
<translation>Address disabled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2954"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3018"/>
<source>Error: The address from which you are trying to send is disabled. You&apos;ll have to enable it on the &apos;Your Identities&apos; tab before using it.</source>
<translation>Chyba: adresa, z ktorej sa pokúšate odoslať, je neaktívna. Pred použitím ju musíte aktivovať v karte &quot;Vaše identity&quot;.</translation>
<translation>Error: The address from which you are trying to send is disabled. You&apos;ll have to enable it on the &apos;Your Identities&apos; tab before using it.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3007"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3071"/>
<source>Entry added to the Address Book. Edit the label to your liking.</source>
<translation>Záznam pridaný do adresára. Upravte označenie podľa vašich predstáv.</translation>
<translation>Entry added to the Address Book. Edit the label to your liking.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3032"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3096"/>
<source>Entry added to the blacklist. Edit the label to your liking.</source>
<translation>Záznam pridaný na zoznam zakázaných. Upravte označenie podľa vašich predstáv.</translation>
<translation>Entry added to the blacklist. Edit the label to your liking.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3035"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3099"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your blacklist twice. Try renaming the existing one if you want.</source>
<translation>Chyba: istú adresu nemožno pridať na zoznam zakázaných dvakrát. Ak chcete, môžete skúsiť premenovať existujúce označenie.</translation>
<translation>Error: You cannot add the same address to your blacklist twice. Try renaming the existing one if you want.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3163"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3227"/>
<source>Moved items to trash.</source>
<translation>Položky presunuté do koša.</translation>
<translation>Moved items to trash.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3103"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3167"/>
<source>Undeleted item.</source>
<translation>Položka obnovená.</translation>
<translation>Undeleted item.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3131"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3195"/>
<source>Save As...</source>
<translation>Uložiť ako...</translation>
<translation>Save As...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3140"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3204"/>
<source>Write error.</source>
<translation>Chyba pri zapisovaní.</translation>
<translation>Write error.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3244"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3308"/>
<source>No addresses selected.</source>
<translation>Nevybraná žiadna adresa.</translation>
<translation>No addresses selected.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3290"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3354"/>
<source>If you delete the subscription, messages that you already received will become inaccessible. Maybe you can consider disabling the subscription instead. Disabled subscriptions will not receive new messages, but you can still view messages you already received.
Are you sure you want to delete the subscription?</source>
<translation>Ak odstránite odber, správy, ktoré ste prijali, sa stanú nedostupné. Možno by ste mali zvážit namiesto toho odber deaktivovať. Deaktivované odbery nebudú prijímať nové správy, ale stále si môžete pozrieť správy, ktoré ste prijali.
<translation>If you delete the subscription, messages that you already received will become inaccessible. Maybe you can consider disabling the subscription instead. Disabled subscriptions will not receive new messages, but you can still view messages you already received.
Ste si istý, že chcete odber odstrániť?</translation>
Are you sure you want to delete the subscription?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3520"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3584"/>
<source>If you delete the channel, messages that you already received will become inaccessible. Maybe you can consider disabling the channel instead. Disabled channels will not receive new messages, but you can still view messages you already received.
Are you sure you want to delete the channel?</source>
<translation>Ak odstránite kanál, správy, ktoré ste prijali, sa stanú nedostupné. Možno by ste mali zvážit namiesto toho kanál deaktivovať. Deaktivované kanály nebudú prijímať nové správy, ale stále si môžete pozrieť správy, ktoré ste prijali.
<translation>If you delete the channel, messages that you already received will become inaccessible. Maybe you can consider disabling the channel instead. Disabled channels will not receive new messages, but you can still view messages you already received.
Ste si istý, že chcete kanál odstrániť?</translation>
Are you sure you want to delete the channel?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3634"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3698"/>
<source>Do you really want to remove this avatar?</source>
<translation>Naozaj chcete odstrániť tento avatar?</translation>
<translation>Do you really want to remove this avatar?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3642"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3706"/>
<source>You have already set an avatar for this address. Do you really want to overwrite it?</source>
<translation>Pre túto adresu ste ste nastavili avatar. Naozaj ho chcete ho zmeniť?</translation>
<translation>You have already set an avatar for this address. Do you really want to overwrite it?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4019"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4085"/>
<source>Start-on-login not yet supported on your OS.</source>
<translation>Spustenie pri prihlásení zatiaľ pre váš operačný systém nie je podporované.</translation>
<translation>Start-on-login not yet supported on your OS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4012"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4078"/>
<source>Minimize-to-tray not yet supported on your OS.</source>
<translation>Minimalizovanie do panelu úloh zatiaľ pre váš operačný systém nie je podporované.</translation>
<translation>Minimize-to-tray not yet supported on your OS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4015"/>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4081"/>
<source>Tray notifications not yet supported on your OS.</source>
<translation>Oblasť oznámení zatiaľ pre váš operačný systém nie je podporovaná.</translation>
<