Auto-updated language sk from transifex

This commit is contained in:
PyBitmessage Translations 2016-10-26 22:21:58 +02:00
parent 5299d025a8
commit 419affa3b3
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4D80CA5C8021C15A
2 changed files with 433 additions and 434 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -1,20 +1,20 @@
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="en" sourcelanguage="en" version="2.0">
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="sk" sourcelanguage="en" version="2.0">
<context>
<name>AddAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="62"/>
<source>Add new entry</source>
<translation>Add new entry</translation>
<translation>Pridať nový záznam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="63"/>
<source>Label</source>
<translation>Label</translation>
<translation>Označenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="64"/>
<source>Address</source>
<translation>Address</translation>
<translation>Adresa</translation>
</message>
</context>
<context>
@ -22,37 +22,37 @@
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="67"/>
<source>Email gateway</source>
<translation>Email gateway</translation>
<translation>E-mailová brána</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="68"/>
<source>Register on email gateway</source>
<translation>Register on email gateway</translation>
<translation>Registrácia na e-mailovej bráne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="69"/>
<source>Account status at email gateway</source>
<translation>Account status at email gateway</translation>
<translation>Stav účtu na e-mailovej bráne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="70"/>
<source>Change account settings at email gateway</source>
<translation>Change account settings at email gateway</translation>
<translation>Zmena nastavení účtu na e-mailovej bráne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="71"/>
<source>Unregister from email gateway</source>
<translation>Unregister from email gateway</translation>
<translation>Zrušiť registráciu na e-mailovej bráne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="72"/>
<source>Email gateway allows you to communicate with email users. Currently, only the Mailchuck email gateway (@mailchuck.com) is available.</source>
<translation>Email gateway allows you to communicate with email users. Currently, only the Mailchuck email gateway (@mailchuck.com) is available.</translation>
<translation>E-mailové brány umožňujú komunikovať s užívateľmi e-mailu. Momentálne je k dispozícii iba e-mailová brána Mailchuck (@mailchuck.com).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="73"/>
<source>Desired email address (including @mailchuck.com):</source>
<translation>Desired email address (including @mailchuck.com):</translation>
<translation>Požadovaná e-mailová adresa (vrátane @ mailchuck.com):</translation>
</message>
</context>
<context>
@ -60,24 +60,24 @@
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2278"/>
<source>Registration failed:</source>
<translation>Registration failed:</translation>
<translation>Registrácia zlyhala:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2278"/>
<source>The requested email address is not available, please try a new one. Fill out the new desired email address (including @mailchuck.com) below:</source>
<translation>The requested email address is not available, please try a new one. Fill out the new desired email address (including @mailchuck.com) below:</translation>
<translation>Požadovaná e-mailová adresa nie je k dispozícii, skúste znova. Vyplňte novú požadovanú e-mailovú adresu (vrátane @mailchuck.com) nižšie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="102"/>
<source>Email gateway registration</source>
<translation>Email gateway registration</translation>
<translation>Registrácia na e-mailovej bráne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="103"/>
<source>Email gateway allows you to communicate with email users. Currently, only the Mailchuck email gateway (@mailchuck.com) is available.
Please type the desired email address (including @mailchuck.com) below:</source>
<translation>Email gateway allows you to communicate with email users. Currently, only the Mailchuck email gateway (@mailchuck.com) is available.
Please type the desired email address (including @mailchuck.com) below:</translation>
<translation>E-mailové brány umožňujú komunikovať s užívateľmi e-mailu. Momentálne je k dispozícii iba e-mailová brána Mailchuck (@mailchuck.com).
Vyplňte požadovanú e-mailovú adresu (vrátane @mailchuck.com) nižšie:</translation>
</message>
</context>
<context>
@ -124,45 +124,47 @@ Please type the desired email address (including @mailchuck.com) below:</transla
# the money directly. To turn it off again, set &quot;feeamount&quot; to 0. Requires
# subscription.
</source>
<translation># You can use this to configure your email gateway account
# Uncomment the setting you want to use
# Here are the options:
#
<translation># Tento text môžete použiť na konfiguráciu vášho účtu na e-mailovej bráne
# odkomentujte nastavenia, ktoré chcete použiť
# Tu možnosti:
#
# pgp: server
# The email gateway will create and maintain PGP keys for you and sign, verify,
# encrypt and decrypt on your behalf. When you want to use PGP but are lazy,
# use this. Requires subscription.
# E-mailová brána bude za vás vytvárať a udržiavať PGP kľúče a podpisovať, overovať,
# šifrovať a dešifrovať vaše e-maily. Ak chcete používať PGP, ale ste leniví,
# toto je voľba pre vás. Vyžaduje predplatné.
#
# pgp: local
# The email gateway will not conduct PGP operations on your behalf. You can
# either not use PGP at all, or use it locally.
# E-mailová brána nebude za vás vykonávať operácie PGP. Môžete buď
# nepoužívať PGP vôbec, alebo ho použiť lokálne.
#
# attachments: yes
# Incoming attachments in the email will be uploaded to MEGA.nz, and you can
# download them from there by following the link. Requires a subscription.
# Prichádzajúce prílohy v e-maile budú nahrané na MEGA.nz, a môžete si ich odtiaľ stiahnuť
# pomocou odkazu v správe. Vyžaduje predplatné.
#
# attachments: no
# Attachments will be ignored.
#
# Prílohy budú ignorované.
#
# archive: yes
# Your incoming emails will be archived on the server. Use this if you need
# help with debugging problems or you need a third party proof of emails. This
# however means that the operator of the service will be able to read your
# emails even after they have been delivered to you.
# Prichádzajúce e-maily budú archivované na serveri. Použite, ak potrebujete
# pomoc s problémami, alebo potrebujete doklad pre tretie strán o obsahu e-mailov. Táto voľba však
# znamená, že prevádzkovateľ služby budú môcť čítať vaše e-maily
# aj potom, ako vám budú doručené
#
# archive: no
# Incoming emails will be deleted from the server as soon as they are relayed
# to you.
# Prichádzajúce e-maily budú odstránené zo servera, akonáhle vám budú doručené
#
# masterpubkey_btc: BIP44 xpub key or electrum v1 public seed
# offset_btc: integer (defaults to 0)
# feeamount: number with up to 8 decimal places
# feecurrency: BTC, XBT, USD, EUR or GBP
# Use these if you want to charge people who send you emails. If this is on and
# an unknown person sends you an email, they will be requested to pay the fee
# specified. As this scheme uses deterministic public keys, you will receive
# the money directly. To turn it off again, set &quot;feeamount&quot; to 0. Requires
# subscription.
# masterpubkey_btc: BIP44 xpub kľúč alebo electrum v1 základ (seed)
# offset_btc: celé číslo (predvolená 0)
# feeamount: číslo s max. 8 desatinnými miest
# feecurrency: BTC, XBT, USD, EUR alebo GBP
# Ak chcete účtovať ľuďom, ktorí vám posielať e-maily, použite tieto parametre. Ak vám potom
# neznáma osoba pošle e-mail, bude požiadaná o zaplatenie poplatku
# určeného týmito premennými.
# feeamount je výška platby
# feecurrency je mena, v ktorej sa bude počítať
# Keďže systém používa deterministické verejné kľúče, platby obdržíte priamo vy
# Ak ju chcete túto funkciu opäť vypnúť, nastavte &quot;feeamount&quot; na 0. Vyžaduje
# predplatné.
</translation>
</message>
</context>
@ -171,122 +173,122 @@ Please type the desired email address (including @mailchuck.com) below:</transla
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="190"/>
<source>Reply to sender</source>
<translation>Reply to sender</translation>
<translation>Odpovedať odosielateľovi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="192"/>
<source>Reply to channel</source>
<translation>Reply to channel</translation>
<translation>Odpoveď na kanál</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="194"/>
<source>Add sender to your Address Book</source>
<translation>Add sender to your Address Book</translation>
<translation>Pridať odosielateľa do adresára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="198"/>
<source>Add sender to your Blacklist</source>
<translation>Add sender to your Blacklist</translation>
<translation>Pridať odosielateľa do svojho zoznamu zakázaných</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="380"/>
<source>Move to Trash</source>
<translation>Move to Trash</translation>
<translation>Presunúť do koša</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="205"/>
<source>Undelete</source>
<translation>Undelete</translation>
<translation>Obnoviť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="208"/>
<source>View HTML code as formatted text</source>
<translation>View HTML code as formatted text</translation>
<translation>Zobraziť HTML kód ako formátovaný text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="212"/>
<source>Save message as...</source>
<translation>Save message as...</translation>
<translation>Uložiť správu ako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="216"/>
<source>Mark Unread</source>
<translation>Mark Unread</translation>
<translation>Označiť ako neprečítané</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="352"/>
<source>New</source>
<translation>New</translation>
<translation>Nová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="122"/>
<source>Enable</source>
<translation>Enable</translation>
<translation>Aktivovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="125"/>
<source>Disable</source>
<translation>Disable</translation>
<translation>Deaktivovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="128"/>
<source>Set avatar...</source>
<translation>Set avatar...</translation>
<translation>Nastaviť avatar ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="118"/>
<source>Copy address to clipboard</source>
<translation>Copy address to clipboard</translation>
<translation>Kopírovať adresu do clipboardu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="303"/>
<source>Special address behavior...</source>
<translation>Special address behavior...</translation>
<translation>Zvláštne správanie adresy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="264"/>
<source>Email gateway</source>
<translation>Email gateway</translation>
<translation>E-mailová brána</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="115"/>
<source>Delete</source>
<translation>Delete</translation>
<translation>Zmazať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="319"/>
<source>Send message to this address</source>
<translation>Send message to this address</translation>
<translation>Poslať správu na túto adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="327"/>
<source>Subscribe to this address</source>
<translation>Subscribe to this address</translation>
<translation>Prihlásiť sa k odberu tejto adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="335"/>
<source>Add New Address</source>
<translation>Add New Address</translation>
<translation>Pridať novú adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="383"/>
<source>Copy destination address to clipboard</source>
<translation>Copy destination address to clipboard</translation>
<translation>Kopírovať cieľovú adresu do clipboardu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="387"/>
<source>Force send</source>
<translation>Force send</translation>
<translation>Vynútiť odoslanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="599"/>
<source>One of your addresses, %1, is an old version 1 address. Version 1 addresses are no longer supported. May we delete it now?</source>
<translation>One of your addresses, %1, is an old version 1 address. Version 1 addresses are no longer supported. May we delete it now?</translation>
<translation>Jedna z vašich adries, %1, je stará verzia adresy, 1. Verzie adresy 1 nie podporované. Odstrániť ju teraz?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="992"/>
<source>Waiting for their encryption key. Will request it again soon.</source>
<translation>Waiting for their encryption key. Will request it again soon.</translation>
<translation>Čakanie na šifrovací kľúč príjemcu. Čoskoro bude vyžiadaný znova.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="990"/>
@ -296,17 +298,17 @@ Please type the desired email address (including @mailchuck.com) below:</transla
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="998"/>
<source>Queued.</source>
<translation>Queued.</translation>
<translation>Vo fronte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1001"/>
<source>Message sent. Waiting for acknowledgement. Sent at %1</source>
<translation>Message sent. Waiting for acknowledgement. Sent at %1</translation>
<translation>Správa odoslaná. Čakanie na potvrdenie. Odoslaná %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1004"/>
<source>Message sent. Sent at %1</source>
<translation>Message sent. Sent at %1</translation>
<translation>Správa odoslaná. Odoslaná %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1002"/>
@ -316,215 +318,215 @@ Please type the desired email address (including @mailchuck.com) below:</transla
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1010"/>
<source>Acknowledgement of the message received %1</source>
<translation>Acknowledgement of the message received %1</translation>
<translation>Potvrdenie prijatia správy %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2147"/>
<source>Broadcast queued.</source>
<translation>Broadcast queued.</translation>
<translation>Rozoslanie vo fronte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1019"/>
<source>Broadcast on %1</source>
<translation>Broadcast on %1</translation>
<translation>Rozoslané 1%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1022"/>
<source>Problem: The work demanded by the recipient is more difficult than you are willing to do. %1</source>
<translation>Problem: The work demanded by the recipient is more difficult than you are willing to do. %1</translation>
<translation>Problém: práca požadovná príjemcom je oveľa ťažšia, než je povolené v nastaveniach. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1025"/>
<source>Problem: The recipient&apos;s encryption key is no good. Could not encrypt message. %1</source>
<translation>Problem: The recipient&apos;s encryption key is no good. Could not encrypt message. %1</translation>
<translation>Problém: šifrovací kľúč príjemcu je nesprávny. Nie je možné zašifrovať správu. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1028"/>
<source>Forced difficulty override. Send should start soon.</source>
<translation>Forced difficulty override. Send should start soon.</translation>
<translation>Obmedzenie obtiažnosti práce zrušené. Odosielanie by malo čoskoro začať.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1031"/>
<source>Unknown status: %1 %2</source>
<translation>Unknown status: %1 %2</translation>
<translation>Neznámy stav: %1 %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1701"/>
<source>Not Connected</source>
<translation>Not Connected</translation>
<translation>Nepripojený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1160"/>
<source>Show Bitmessage</source>
<translation>Show Bitmessage</translation>
<translation>Ukázať Bitmessage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="688"/>
<source>Send</source>
<translation>Send</translation>
<translation>Odoslať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1175"/>
<source>Subscribe</source>
<translation>Subscribe</translation>
<translation>Prihlásiť sa k odberu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1181"/>
<source>Channel</source>
<translation>Channel</translation>
<translation>Kanál</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="734"/>
<source>Quit</source>
<translation>Quit</translation>
<translation>Ukončiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1531"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file.</source>
<translation>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file.</translation>
<translation>Kľúče môžete spravovať úpravou súboru keys.dat, ktorý je uložený v rovnakom adresári ako tento program. Tento súbor je dôležité zálohovať.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1535"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file.</source>
<translation>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file.</translation>
<translation>Kľúče môžete spravovať úpravou súboru keys.dat, ktorý je uložený v adresári
%1
Tento súbor je dôležité zálohovať.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1542"/>
<source>Open keys.dat?</source>
<translation>Open keys.dat?</translation>
<translation>Otvoriť keys.dat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1539"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</source>
<translation>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</translation>
<translation>Kľúče môžete spravovať úpravou súboru keys.dat, ktorý je uložený v rovnakom adresári ako tento program. Tento súbor je dôležité zálohovať. Chcete tento súbor teraz otvoriť? (Nezabudnite zatvoriť Bitmessage pred vykonaním akýchkoľvek zmien.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1542"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</source>
<translation>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</translation>
<translation>Kľúče môžete spravovať úpravou súboru keys.dat, ktorý je uložený v adresári
%1
Tento súbor je dôležité zálohovať. Chcete tento súbor teraz otvoriť? (Nezabudnite zatvoriť Bitmessage pred vykonaním akýchkoľvek zmien.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1549"/>
<source>Delete trash?</source>
<translation>Delete trash?</translation>
<translation>Vyprázdniť kôš?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1549"/>
<source>Are you sure you want to delete all trashed messages?</source>
<translation>Are you sure you want to delete all trashed messages?</translation>
<translation>Ste si istí, že chcete všetky správy z koša odstrániť?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1569"/>
<source>bad passphrase</source>
<translation>bad passphrase</translation>
<translation>zlé heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1569"/>
<source>You must type your passphrase. If you don&apos;t have one then this is not the form for you.</source>
<translation>You must type your passphrase. If you don&apos;t have one then this is not the form for you.</translation>
<translation>Je nutné zadať prístupové heslo. Ak heslo nemáte, tento formulár nie je pre Vás.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1582"/>
<source>Bad address version number</source>
<translation>Bad address version number</translation>
<translation>Nesprávne číslo verzie adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1578"/>
<source>Your address version number must be a number: either 3 or 4.</source>
<translation>Your address version number must be a number: either 3 or 4.</translation>
<translation>Číslo verzie adresy musí byť číslo: buď 3 alebo 4.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1582"/>
<source>Your address version number must be either 3 or 4.</source>
<translation>Your address version number must be either 3 or 4.</translation>
<translation>Vaše číslo verzie adresy musí byť buď 3 alebo 4.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1612"/>
<source>Chan name needed</source>
<translation>Chan name needed</translation>
<translation>Potrebný názov kanálu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1612"/>
<source>You didn&apos;t enter a chan name.</source>
<translation>You didn&apos;t enter a chan name.</translation>
<translation>Nezadali ste meno kanálu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1632"/>
<source>Address already present</source>
<translation>Address already present</translation>
<translation>Adresa existuje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1632"/>
<source>Could not add chan because it appears to already be one of your identities.</source>
<translation>Could not add chan because it appears to already be one of your identities.</translation>
<translation>Nemožno pridať kanál, pretože sa zdá, že existuje ako jedna z vašich identít.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1636"/>
<source>Success</source>
<translation>Success</translation>
<translation>Úspešné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1607"/>
<source>Successfully created chan. To let others join your chan, give them the chan name and this Bitmessage address: %1. This address also appears in &apos;Your Identities&apos;.</source>
<translation>Successfully created chan. To let others join your chan, give them the chan name and this Bitmessage address: %1. This address also appears in &apos;Your Identities&apos;.</translation>
<translation>Úspešne vytvorený kanál. Ak chcete umožniť ostatným pripojiť váš kanál, dajte im meno kanálu a túto Bitmessage adresu: %1. Táto adresa sa objavuje aj vo &quot;Vaše identity&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<source>Address too new</source>
<translation>Address too new</translation>
<translation>Adresa príliš nová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<source>Although that Bitmessage address might be valid, its version number is too new for us to handle. Perhaps you need to upgrade Bitmessage.</source>
<translation>Although that Bitmessage address might be valid, its version number is too new for us to handle. Perhaps you need to upgrade Bitmessage.</translation>
<translation>Aj keď Bitmessage adresa vyzerá byť platná, číslo verzie je príliš nové pre tento program. Možno budete musieť upgradovať Bitmessage.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1620"/>
<source>Address invalid</source>
<translation>Address invalid</translation>
<translation>Adresa neplatná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1620"/>
<source>That Bitmessage address is not valid.</source>
<translation>That Bitmessage address is not valid.</translation>
<translation>Táto Bitmessage adresa nie je platná.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1628"/>
<source>Address does not match chan name</source>
<translation>Address does not match chan name</translation>
<translation>Adresa nezodpovedá názvu kanálu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1628"/>
<source>Although the Bitmessage address you entered was valid, it doesn&apos;t match the chan name.</source>
<translation>Although the Bitmessage address you entered was valid, it doesn&apos;t match the chan name.</translation>
<translation>Hoci zadaná Bitmessage adresa je platná, nezodpovedá názvu kanálu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1636"/>
<source>Successfully joined chan. </source>
<translation>Successfully joined chan. </translation>
<translation>Úspešné pripojenie na kanál.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1695"/>
<source>Connection lost</source>
<translation>Connection lost</translation>
<translation>Spojenie bolo stratené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1734"/>
<source>Connected</source>
<translation>Connected</translation>
<translation>Spojený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1851"/>
<source>Message trashed</source>
<translation>Message trashed</translation>
<translation>Správa odstránenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1935"/>
@ -532,25 +534,22 @@ It is important that you back up this file. Would you like to open the file now?
The recipient must get it during this time. If your Bitmessage client does not hear an acknowledgement, it
will resend the message automatically. The longer the Time-To-Live, the
more work your computer must do to send the message. A Time-To-Live of four or five days is often appropriate.</source>
<translation>The TTL, or Time-To-Live is the length of time that the network will hold the message.
The recipient must get it during this time. If your Bitmessage client does not hear an acknowledgement, it
will resend the message automatically. The longer the Time-To-Live, the
more work your computer must do to send the message. A Time-To-Live of four or five days is often appropriate.</translation>
<translation>TTL (doba životnosti) je čas, počas ktorého bude sieť udržiavať správu. Príjemca musí správu prijať počas tejto životnosti. Keď odosielateľov Bitmessage nedostane po vypršaní životnosti potvrdenie o prijatí, automaticky správu odošle znova. Čím vyššia doba životnosti, tým viac práce musí počítač odosielateľa vykonat na odoslanie správy. Zvyčajne je vhodná doba životnosti okolo štyroch-piatich dní.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1971"/>
<source>Message too long</source>
<translation>Message too long</translation>
<translation>Správa je príliš dlhá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1971"/>
<source>The message that you are trying to send is too long by %1 bytes. (The maximum is 261644 bytes). Please cut it down before sending.</source>
<translation>The message that you are trying to send is too long by %1 bytes. (The maximum is 261644 bytes). Please cut it down before sending.</translation>
<translation>Správa, ktorú skúšate poslať, %1 bajtov naviac. (Maximum je 261 644 bajtov). Prosím pred odoslaním skrátiť.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2003"/>
<source>Error: Your account wasn&apos;t registered at an email gateway. Sending registration now as %1, please wait for the registration to be processed before retrying sending.</source>
<translation>Error: Your account wasn&apos;t registered at an email gateway. Sending registration now as %1, please wait for the registration to be processed before retrying sending.</translation>
<translation>Chyba: Váš účet nebol registrovaný na e-mailovej bráne. Skúšam registrovať ako %1, prosím počkajte na spracovanie registrácie pred opakovaným odoslaním správy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2008"/>
@ -595,320 +594,320 @@ It is important that you back up this file. Would you like to open the file now?
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2105"/>
<source>Error: You must specify a From address. If you don&apos;t have one, go to the &apos;Your Identities&apos; tab.</source>
<translation>Error: You must specify a From address. If you don&apos;t have one, go to the &apos;Your Identities&apos; tab.</translation>
<translation>Chyba: musíte zadať adresu &quot;Od&quot;. Ak žiadnu nemáte, prejdite na kartu &quot;Vaše identity&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2046"/>
<source>Address version number</source>
<translation>Address version number</translation>
<translation>Číslo verzie adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2046"/>
<source>Concerning the address %1, Bitmessage cannot understand address version numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</source>
<translation>Concerning the address %1, Bitmessage cannot understand address version numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</translation>
<translation>Čo sa týka adresy %1, Bitmessage nepozná číslo verzie adresy %2. Možno by ste mali upgradenúť Bitmessage na najnovšiu verziu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2050"/>
<source>Stream number</source>
<translation>Stream number</translation>
<translation>Číslo prúdu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2050"/>
<source>Concerning the address %1, Bitmessage cannot handle stream numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</source>
<translation>Concerning the address %1, Bitmessage cannot handle stream numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</translation>
<translation>Čo sa týka adresy %1, Bitmessage nespracováva číslo prúdu %2. Možno by ste mali upgradenúť Bitmessage na najnovšiu verziu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2055"/>
<source>Warning: You are currently not connected. Bitmessage will do the work necessary to send the message but it won&apos;t send until you connect.</source>
<translation>Warning: You are currently not connected. Bitmessage will do the work necessary to send the message but it won&apos;t send until you connect.</translation>
<translation>Upozornenie: momentálne nie ste pripojení. Bitmessage vykoná prácu potrebnú na odoslanie správy, ale odoslať ju môže, keď budete pripojení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2097"/>
<source>Message queued.</source>
<translation>Message queued.</translation>
<translation>Správa vo fronte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2101"/>
<source>Your &apos;To&apos; field is empty.</source>
<translation>Your &apos;To&apos; field is empty.</translation>
<translation>Pole &quot;Komu&quot; je prázdne.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2156"/>
<source>Right click one or more entries in your address book and select &apos;Send message to this address&apos;.</source>
<translation>Right click one or more entries in your address book and select &apos;Send message to this address&apos;.</translation>
<translation>Vybertie jednu alebo viacero položiek v adresári, pravým tlačidlom myši zvoľte &quot;Odoslať správu na túto adresu&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2169"/>
<source>Fetched address from namecoin identity.</source>
<translation>Fetched address from namecoin identity.</translation>
<translation>Prebratá adresa z namecoin-ovej identity.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2272"/>
<source>New Message</source>
<translation>New Message</translation>
<translation>Nová správa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2272"/>
<source>From </source>
<translation>From </translation>
<translation>Od </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2652"/>
<source>Sending email gateway registration request</source>
<translation>Sending email gateway registration request</translation>
<translation>Odosielam požiadavku o registráciu na e-mailovej bráne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="60"/>
<source>Address is valid.</source>
<translation>Address is valid.</translation>
<translation>Adresa je platná.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="94"/>
<source>The address you entered was invalid. Ignoring it.</source>
<translation>The address you entered was invalid. Ignoring it.</translation>
<translation>Zadaná adresa bola neplatná a bude ignorovaná.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3074"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your address book twice. Try renaming the existing one if you want.</source>
<translation>Error: You cannot add the same address to your address book twice. Try renaming the existing one if you want.</translation>
<translation>Chyba: istú adresu nemožno pridať do adresára dvakrát. Ak chcete, môžete skúsiť premenovať existujúcu menovku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3322"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your subscriptions twice. Perhaps rename the existing one if you want.</source>
<translation>Error: You cannot add the same address to your subscriptions twice. Perhaps rename the existing one if you want.</translation>
<translation>Chyba: nemožno pridať rovnakú adresu k odberu dvakrát. Keď chcete, môžete premenovať existujúci záznam.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2412"/>
<source>Restart</source>
<translation>Restart</translation>
<translation>Reštart</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2398"/>
<source>You must restart Bitmessage for the port number change to take effect.</source>
<translation>You must restart Bitmessage for the port number change to take effect.</translation>
<translation>Aby sa zmena čísla portu prejavila, musíte reštartovať Bitmessage.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2412"/>
<source>Bitmessage will use your proxy from now on but you may want to manually restart Bitmessage now to close existing connections (if any).</source>
<translation>Bitmessage will use your proxy from now on but you may want to manually restart Bitmessage now to close existing connections (if any).</translation>
<translation>Bitmessage bude odteraz používať proxy, ale ak chcete ukončiť existujúce spojenia, musíte Bitmessage manuálne reštartovať.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2440"/>
<source>Number needed</source>
<translation>Number needed</translation>
<translation>Číslo potrebné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2440"/>
<source>Your maximum download and upload rate must be numbers. Ignoring what you typed.</source>
<translation>Your maximum download and upload rate must be numbers. Ignoring what you typed.</translation>
<translation>Maxímálna rýchlosť príjmu a odoslania musí byť uvedená v číslach. Ignorujem zadané údaje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2513"/>
<source>Will not resend ever</source>
<translation>Will not resend ever</translation>
<translation>Nikdy opätovne neodosielať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2513"/>
<source>Note that the time limit you entered is less than the amount of time Bitmessage waits for the first resend attempt therefore your messages will never be resent.</source>
<translation>Note that the time limit you entered is less than the amount of time Bitmessage waits for the first resend attempt therefore your messages will never be resent.</translation>
<translation>Upozornenie: časový limit, ktorý ste zadali, je menší ako čas, ktorý Bitmessage čaká na prvý pokus o opätovné zaslanie, a preto vaše správy nebudú nikdy opätovne odoslané.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2625"/>
<source>Sending email gateway unregistration request</source>
<translation>Sending email gateway unregistration request</translation>
<translation>Odosielam žiadosť o odhlásenie z e-mailovej brány</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2629"/>
<source>Sending email gateway status request</source>
<translation>Sending email gateway status request</translation>
<translation>Odosielam požiadavku o stave e-mailovej brány</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2718"/>
<source>Passphrase mismatch</source>
<translation>Passphrase mismatch</translation>
<translation>Nezhoda hesla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2718"/>
<source>The passphrase you entered twice doesn&apos;t match. Try again.</source>
<translation>The passphrase you entered twice doesn&apos;t match. Try again.</translation>
<translation>Zadané heslá sa rôznia. Skúste znova.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2721"/>
<source>Choose a passphrase</source>
<translation>Choose a passphrase</translation>
<translation>Vyberte heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2721"/>
<source>You really do need a passphrase.</source>
<translation>You really do need a passphrase.</translation>
<translation>Heslo je skutočne potrebné.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3015"/>
<source>Address is gone</source>
<translation>Address is gone</translation>
<translation>Adresa zmizla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3015"/>
<source>Bitmessage cannot find your address %1. Perhaps you removed it?</source>
<translation>Bitmessage cannot find your address %1. Perhaps you removed it?</translation>
<translation>Bitmessage nemôže nájsť vašu adresu %1. Možno ste ju odstránili?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3018"/>
<source>Address disabled</source>
<translation>Address disabled</translation>
<translation>Adresa deaktivovaná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3018"/>
<source>Error: The address from which you are trying to send is disabled. You&apos;ll have to enable it on the &apos;Your Identities&apos; tab before using it.</source>
<translation>Error: The address from which you are trying to send is disabled. You&apos;ll have to enable it on the &apos;Your Identities&apos; tab before using it.</translation>
<translation>Chyba: adresa, z ktorej sa pokúšate odoslať, je neaktívna. Pred použitím ju musíte aktivovať v karte &quot;Vaše identity&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3071"/>
<source>Entry added to the Address Book. Edit the label to your liking.</source>
<translation>Entry added to the Address Book. Edit the label to your liking.</translation>
<translation>Záznam pridaný do adresára. Upravte označenie podľa vašich predstáv.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3096"/>
<source>Entry added to the blacklist. Edit the label to your liking.</source>
<translation>Entry added to the blacklist. Edit the label to your liking.</translation>
<translation>Záznam pridaný na zoznam zakázaných. Upravte označenie podľa vašich predstáv.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3099"/>
<source>Error: You cannot add the same address to your blacklist twice. Try renaming the existing one if you want.</source>
<translation>Error: You cannot add the same address to your blacklist twice. Try renaming the existing one if you want.</translation>
<translation>Chyba: istú adresu nemožno pridať na zoznam zakázaných dvakrát. Ak chcete, môžete skúsiť premenovať existujúce označenie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3227"/>
<source>Moved items to trash.</source>
<translation>Moved items to trash.</translation>
<translation>Položky presunuté do koša.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3167"/>
<source>Undeleted item.</source>
<translation>Undeleted item.</translation>
<translation>Položka obnovená.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3195"/>
<source>Save As...</source>
<translation>Save As...</translation>
<translation>Uložiť ako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3204"/>
<source>Write error.</source>
<translation>Write error.</translation>
<translation>Chyba pri zapisovaní.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3308"/>
<source>No addresses selected.</source>
<translation>No addresses selected.</translation>
<translation>Nevybraná žiadna adresa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3354"/>
<source>If you delete the subscription, messages that you already received will become inaccessible. Maybe you can consider disabling the subscription instead. Disabled subscriptions will not receive new messages, but you can still view messages you already received.
Are you sure you want to delete the subscription?</source>
<translation>If you delete the subscription, messages that you already received will become inaccessible. Maybe you can consider disabling the subscription instead. Disabled subscriptions will not receive new messages, but you can still view messages you already received.
<translation>Ak odstránite odber, správy, ktoré ste prijali, sa stanú nedostupné. Možno by ste mali zvážit namiesto toho odber deaktivovať. Deaktivované odbery nebudú prijímať nové správy, ale stále si môžete pozrieť správy, ktoré ste prijali.
Are you sure you want to delete the subscription?</translation>
Ste si istý, že chcete odber odstrániť?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3584"/>
<source>If you delete the channel, messages that you already received will become inaccessible. Maybe you can consider disabling the channel instead. Disabled channels will not receive new messages, but you can still view messages you already received.
Are you sure you want to delete the channel?</source>
<translation>If you delete the channel, messages that you already received will become inaccessible. Maybe you can consider disabling the channel instead. Disabled channels will not receive new messages, but you can still view messages you already received.
<translation>Ak odstránite kanál, správy, ktoré ste prijali, sa stanú nedostupné. Možno by ste mali zvážit namiesto toho kanál deaktivovať. Deaktivované kanály nebudú prijímať nové správy, ale stále si môžete pozrieť správy, ktoré ste prijali.
Are you sure you want to delete the channel?</translation>
Ste si istý, že chcete kanál odstrániť?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3698"/>
<source>Do you really want to remove this avatar?</source>
<translation>Do you really want to remove this avatar?</translation>
<translation>Naozaj chcete odstrániť tento avatar?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="3706"/>
<source>You have already set an avatar for this address. Do you really want to overwrite it?</source>
<translation>You have already set an avatar for this address. Do you really want to overwrite it?</translation>
<translation>Pre túto adresu ste ste nastavili avatar. Naozaj ho chcete ho zmeniť?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4085"/>
<source>Start-on-login not yet supported on your OS.</source>
<translation>Start-on-login not yet supported on your OS.</translation>
<translation>Spustenie pri prihlásení zatiaľ pre váš operačný systém nie je podporované.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4078"/>
<source>Minimize-to-tray not yet supported on your OS.</source>
<translation>Minimize-to-tray not yet supported on your OS.</translation>
<translation>Minimalizovanie do panelu úloh zatiaľ pre váš operačný systém nie je podporované.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4081"/>
<source>Tray notifications not yet supported on your OS.</source>
<translation>Tray notifications not yet supported on your OS.</translation>
<translation>Oblasť oznámení zatiaľ pre váš operačný systém nie je podporovaná.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4250"/>
<source>Testing...</source>
<translation>Testing...</translation>
<translation>Testujem...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4290"/>
<source>This is a chan address. You cannot use it as a pseudo-mailing list.</source>
<translation>This is a chan address. You cannot use it as a pseudo-mailing list.</translation>
<translation>Toto je adresa kanálu. Nie je možné ju používať ako pseudo poštový zoznam.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4350"/>
<source>The address should start with &apos;&apos;BM-&apos;&apos;</source>
<translation>The address should start with &apos;&apos;BM-&apos;&apos;</translation>
<translation>Adresa by mala začínať &apos;&apos;BM-&apos;&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4353"/>
<source>The address is not typed or copied correctly (the checksum failed).</source>
<translation>The address is not typed or copied correctly (the checksum failed).</translation>
<translation>Nesprávne zadaná alebo skopírovaná adresa (kontrolný súčet zlyhal).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4356"/>
<source>The version number of this address is higher than this software can support. Please upgrade Bitmessage.</source>
<translation>The version number of this address is higher than this software can support. Please upgrade Bitmessage.</translation>
<translation>Číslo verzie tejto adresy je vyššie ako tento softvér podporuje. Prosím inovujte Bitmessage.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4359"/>
<source>The address contains invalid characters.</source>
<translation>The address contains invalid characters.</translation>
<translation>Adresa obsahuje neplatné znaky.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4362"/>
<source>Some data encoded in the address is too short.</source>
<translation>Some data encoded in the address is too short.</translation>
<translation>Niektoré dáta zakódované v adrese príliš krátke.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4365"/>
<source>Some data encoded in the address is too long.</source>
<translation>Some data encoded in the address is too long.</translation>
<translation>Niektoré dáta zakódované v adrese príliš dlhé.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4368"/>
<source>Some data encoded in the address is malformed.</source>
<translation>Some data encoded in the address is malformed.</translation>
<translation>Niektoré dáta zakódované v adrese poškodené.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4342"/>
<source>Enter an address above.</source>
<translation>Enter an address above.</translation>
<translation>Zadajte adresu vyššie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4374"/>
<source>Address is an old type. We cannot display its past broadcasts.</source>
<translation>Address is an old type. We cannot display its past broadcasts.</translation>
<translation>Starý typ adresy. Nie je možné zobraziť jej predchádzajúce hromadné správy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4383"/>
<source>There are no recent broadcasts from this address to display.</source>
<translation>There are no recent broadcasts from this address to display.</translation>
<translation>Neboli nájdené žiadne nedávne hromadé správy z tejto adresy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="4427"/>
<source>You are using TCP port %1. (This can be changed in the settings).</source>
<translation>You are using TCP port %1. (This can be changed in the settings).</translation>
<translation>Používate port TCP %1. (Možno zmeniť v nastaveniach).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="645"/>
@ -918,147 +917,147 @@ Are you sure you want to delete the channel?</translation>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="646"/>
<source>Identities</source>
<translation>Identities</translation>
<translation>Identity</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="647"/>
<source>New Identity</source>
<translation>New Identity</translation>
<translation>Nová identita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="709"/>
<source>Search</source>
<translation>Search</translation>
<translation>Hľadaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="710"/>
<source>All</source>
<translation>All</translation>
<translation>Všetky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="717"/>
<source>To</source>
<translation>To</translation>
<translation>Príjemca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="719"/>
<source>From</source>
<translation>From</translation>
<translation>Odosielateľ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="721"/>
<source>Subject</source>
<translation>Subject</translation>
<translation>Predmet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="714"/>
<source>Message</source>
<translation>Message</translation>
<translation>Správa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="723"/>
<source>Received</source>
<translation>Received</translation>
<translation>Prijaté</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="663"/>
<source>Messages</source>
<translation>Messages</translation>
<translation>Správy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="666"/>
<source>Address book</source>
<translation>Address book</translation>
<translation>Adresár</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="668"/>
<source>Address</source>
<translation>Address</translation>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="669"/>
<source>Add Contact</source>
<translation>Add Contact</translation>
<translation>Pridať kontakt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="670"/>
<source>Fetch Namecoin ID</source>
<translation>Fetch Namecoin ID</translation>
<translation>Získať identifikátor namecoin-u</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="677"/>
<source>Subject:</source>
<translation>Subject:</translation>
<translation>Predmet:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="676"/>
<source>From:</source>
<translation>From:</translation>
<translation>Odosielateľ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="673"/>
<source>To:</source>
<translation>To:</translation>
<translation>Príjemca:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="675"/>
<source>Send ordinary Message</source>
<translation>Send ordinary Message</translation>
<translation>Poslať obyčajnú správu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="679"/>
<source>Send Message to your Subscribers</source>
<translation>Send Message to your Subscribers</translation>
<translation>Poslať správu vašim odberateľom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="680"/>
<source<