Auto-updated language pl from transifex

This commit is contained in:
PyBitmessage Translations 2017-07-06 23:39:57 +02:00
parent a98b8690d3
commit 4f969088cf
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4D80CA5C8021C15A
2 changed files with 37 additions and 12 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -1847,37 +1847,37 @@ Generowanie adresów 'losowych' jest wybrane domyślnie, jednak determ
<translation>Wszystkich połączeń:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="167"/>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="182"/>
<source>Since startup:</source>
<translation>Od startu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="183"/>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="198"/>
<source>Processed 0 person-to-person messages.</source>
<translation>Przetworzono 0 wiadomości zwykłych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="212"/>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="227"/>
<source>Processed 0 public keys.</source>
<translation>Przetworzono 0 kluczy publicznych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="199"/>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="214"/>
<source>Processed 0 broadcasts.</source>
<translation>Przetworzono 0 wiadomości przekazów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="264"/>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="279"/>
<source>Inventory lookups per second: 0</source>
<translation>Zapytań o elementy na sekundę: 0</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="225"/>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="240"/>
<source>Objects to be synced:</source>
<translation>Obiektów do zsynchronizowania:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="137"/>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="149"/>
<source>Stream #</source>
<translation>Strumień #</translation>
</message>
@ -1912,12 +1912,12 @@ Generowanie adresów &apos;losowych&apos; jest wybrane domyślnie, jednak determ
<translation>Zapytań o elementy na sekundę: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="238"/>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="253"/>
<source>Up: 0 kB/s</source>
<translation>Wysyłanie: 0 kB/s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="251"/>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="266"/>
<source>Down: 0 kB/s</source>
<translation>Pobieranie: 0 kB/s</translation>
</message>
@ -1957,20 +1957,45 @@ Generowanie adresów &apos;losowych&apos; jest wybrane domyślnie, jednak determ
<translation>Użytkownik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="122"/>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="120"/>
<source>IP address or hostname</source>
<translation>IP lub nazwa hosta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="125"/>
<source>Rating</source>
<translation>Ocena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="127"/>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="128"/>
<source>PyBitmessage tracks the success rate of connection attempts to individual nodes. The rating ranges from -1 to 1 and affects the likelihood of selecting the node in the future</source>
<translation>PyBitmessage rejestruje pomyślność prób połączeń z indywidualnymi węzłami. Ocena przyjmuje wartości od -1 do 1 i ma wpływ na prawdopodobieństwo wybrania węzła w przyszłości.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="133"/>
<source>User agent</source>
<translation>Klient</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="132"/>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="136"/>
<source>Peer&apos;s self-reported software</source>
<translation>Ogłaszana aplikacja kliencka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="141"/>
<source>TLS</source>
<translation>TLS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="144"/>
<source>Connection encryption</source>
<translation>Szyfrowanie połączenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/networkstatus.ui" line="152"/>
<source>List of streams negotiated between you and the peer</source>
<translation>Lista strumieni negocjowanych pomiędzy Tobą i użytkownikiem</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>newChanDialog</name>