PyBitmessage/src/translations/bitmessage_sk.ts

2312 lines
121 KiB
TypeScript
Raw Normal View History

<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="sk" sourcelanguage="en" version="2.0">
<context>
<name>AddAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="62"/>
<source>Add new entry</source>
<translation>Pridať nový záznam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="63"/>
<source>Label</source>
<translation>Označenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="64"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EmailGatewayDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="67"/>
<source>Email gateway</source>
<translation>E-mailová brána</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="68"/>
<source>Register on email gateway</source>
<translation>Registrácia na e-mailovej bráne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="69"/>
<source>Account status at email gateway</source>
<translation>Stav účtu na e-mailovej bráne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="70"/>
<source>Change account settings at email gateway</source>
<translation>Zmena nastavení účtu na e-mailovej bráne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="71"/>
<source>Unregister from email gateway</source>
<translation>Zrušiť registráciu na e-mailovej bráne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="72"/>
<source>Email gateway allows you to communicate with email users. Currently, only the Mailchuck email gateway (@mailchuck.com) is available.</source>
<translation>E-mailové brány umožňujú komunikovať s užívateľmi e-mailu. Momentálne je k dispozícii iba e-mailová brána Mailchuck (@mailchuck.com).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="73"/>
<source>Desired email address (including @mailchuck.com):</source>
<translation>Požadovaná e-mailová adresa (vrátane @ mailchuck.com):</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EmailGatewayRegistrationDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2230"/>
<source>Registration failed:</source>
<translation>Registrácia zlyhala:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2230"/>
<source>The requested email address is not available, please try a new one. Fill out the new desired email address (including @mailchuck.com) below:</source>
<translation>Požadovaná e-mailová adresa nie je k dispozícii, skúste znova. Vyplňte novú požadovanú e-mailovú adresu (vrátane @mailchuck.com) nižšie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="102"/>
<source>Email gateway registration</source>
<translation>Registrácia na e-mailovej bráne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="103"/>
<source>Email gateway allows you to communicate with email users. Currently, only the Mailchuck email gateway (@mailchuck.com) is available.
Please type the desired email address (including @mailchuck.com) below:</source>
<translation>E-mailové brány umožňujú komunikovať s užívateľmi e-mailu. Momentálne je k dispozícii iba e-mailová brána Mailchuck (@mailchuck.com).
Vyplňte požadovanú e-mailovú adresu (vrátane @mailchuck.com) nižšie:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Mailchuck</name>
<message>
2016-05-02 14:07:58 +00:00
<location filename="../bitmessageqt/account.py" line="225"/>
<source># You can use this to configure your email gateway account
# Uncomment the setting you want to use
# Here are the options:
#
# pgp: server
# The email gateway will create and maintain PGP keys for you and sign, verify,
# encrypt and decrypt on your behalf. When you want to use PGP but are lazy,
# use this. Requires subscription.
#
# pgp: local
# The email gateway will not conduct PGP operations on your behalf. You can
# either not use PGP at all, or use it locally.
#
# attachments: yes
# Incoming attachments in the email will be uploaded to MEGA.nz, and you can
# download them from there by following the link. Requires a subscription.
#
# attachments: no
# Attachments will be ignored.
#
# archive: yes
# Your incoming emails will be archived on the server. Use this if you need
# help with debugging problems or you need a third party proof of emails. This
# however means that the operator of the service will be able to read your
# emails even after they have been delivered to you.
#
# archive: no
# Incoming emails will be deleted from the server as soon as they are relayed
# to you.
#
# masterpubkey_btc: BIP44 xpub key or electrum v1 public seed
# offset_btc: integer (defaults to 0)
# feeamount: number with up to 8 decimal places
# feecurrency: BTC, XBT, USD, EUR or GBP
# Use these if you want to charge people who send you emails. If this is on and
# an unknown person sends you an email, they will be requested to pay the fee
# specified. As this scheme uses deterministic public keys, you will receive
# the money directly. To turn it off again, set &quot;feeamount&quot; to 0. Requires
# subscription.
</source>
<translation># Tento text môžete použiť na konfiguráciu vášho účtu na e-mailovej bráne
# odkomentujte nastavenia, ktoré chcete použiť
# Tu možnosti:
#
2016-05-02 14:07:58 +00:00
# pgp: server
# E-mailová brána bude za vás vytvárať a udržiavať PGP kľúče a podpisovať, overovať,
# šifrovať a dešifrovať vaše e-maily. Ak chcete používať PGP, ale ste leniví,
# toto je voľba pre vás. Vyžaduje predplatné.
2016-05-02 14:07:58 +00:00
#
# pgp: local
# E-mailová brána nebude za vás vykonávať operácie PGP. Môžete buď
# nepoužívať PGP vôbec, alebo ho použiť lokálne.
2016-05-02 14:07:58 +00:00
#
# attachments: yes
# Prichádzajúce prílohy v e-maile budú nahrané na MEGA.nz, a môžete si ich odtiaľ stiahnuť
# pomocou odkazu v správe. Vyžaduje predplatné.
2016-05-02 14:07:58 +00:00
#
# attachments: no
# Prílohy budú ignorované.
#
2016-05-02 14:07:58 +00:00
# archive: yes
# Prichádzajúce e-maily budú archivované na serveri. Použite, ak potrebujete
# pomoc s problémami, alebo potrebujete doklad pre tretie strán o obsahu e-mailov. Táto voľba však
# znamená, že prevádzkovateľ služby budú môcť čítať vaše e-maily
# aj potom, ako vám budú doručené
2016-05-02 14:07:58 +00:00
#
# archive: no
# Prichádzajúce e-maily budú odstránené zo servera, akonáhle vám budú doručené
2016-05-02 14:07:58 +00:00
#
# masterpubkey_btc: BIP44 xpub kľúč alebo electrum v1 základ (seed)
# offset_btc: celé číslo (predvolená 0)
# feeamount: číslo s max. 8 desatinnými miest
# feecurrency: BTC, XBT, USD, EUR alebo GBP
# Ak chcete účtovať ľuďom, ktorí vám posielať e-maily, použite tieto parametre. Ak vám potom
# neznáma osoba pošle e-mail, bude požiadaná o zaplatenie poplatku
# určeného týmito premennými.
# feeamount je výška platby
# feecurrency je mena, v ktorej sa bude počítať
# Keďže systém používa deterministické verejné kľúče, platby obdržíte priamo vy
# Ak ju chcete túto funkciu opäť vypnúť, nastavte &quot;feeamount&quot; na 0. Vyžaduje
# predplatné.
2016-05-02 14:07:58 +00:00
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MainWindow</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="190"/>
<source>Reply to sender</source>
<translation>Odpovedať odosielateľovi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="192"/>
<source>Reply to channel</source>
<translation>Odpoveď na kanál</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="194"/>
<source>Add sender to your Address Book</source>
<translation>Pridať odosielateľa do adresára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="198"/>
<source>Add sender to your Blacklist</source>
<translation>Pridať odosielateľa do svojho zoznamu zakázaných</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="380"/>
<source>Move to Trash</source>
<translation>Presunúť do koša</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="205"/>
<source>Undelete</source>
<translation>Obnoviť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="208"/>
<source>View HTML code as formatted text</source>
<translation>Zobraziť HTML kód ako formátovaný text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="212"/>
<source>Save message as...</source>
<translation>Uložiť správu ako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="216"/>
<source>Mark Unread</source>
<translation>Označiť ako neprečítané</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="352"/>
<source>New</source>
<translation>Nová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="122"/>
<source>Enable</source>
<translation>Aktivovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="125"/>
<source>Disable</source>
<translation>Deaktivovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="128"/>
<source>Set avatar...</source>
<translation>Nastaviť avatar ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="118"/>
<source>Copy address to clipboard</source>
<translation>Kopírovať adresu do clipboardu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="303"/>
<source>Special address behavior...</source>
<translation>Zvláštne správanie adresy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="264"/>
<source>Email gateway</source>
<translation>E-mailová brána</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="115"/>
<source>Delete</source>
<translation>Zmazať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="319"/>
<source>Send message to this address</source>
<translation>Poslať správu na túto adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="327"/>
<source>Subscribe to this address</source>
<translation>Prihlásiť sa k odberu tejto adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="335"/>
<source>Add New Address</source>
<translation>Pridať novú adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="383"/>
<source>Copy destination address to clipboard</source>
<translation>Kopírovať cieľovú adresu do clipboardu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="387"/>
<source>Force send</source>
<translation>Vynútiť odoslanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="599"/>
<source>One of your addresses, %1, is an old version 1 address. Version 1 addresses are no longer supported. May we delete it now?</source>
<translation>Jedna z vašich adries, %1, je stará verzia adresy, 1. Verzie adresy 1 nie podporované. Odstrániť ju teraz?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="992"/>
<source>Waiting for their encryption key. Will request it again soon.</source>
<translation>Čakanie na šifrovací kľúč príjemcu. Čoskoro bude vyžiadaný znova.</translation>
</message>
<message>
2016-05-02 14:07:58 +00:00
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="990"/>
<source>Encryption key request queued.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="998"/>
<source>Queued.</source>
<translation>Vo fronte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1001"/>
<source>Message sent. Waiting for acknowledgement. Sent at %1</source>
<translation>Správa odoslaná. Čakanie na potvrdenie. Odoslaná %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1004"/>
<source>Message sent. Sent at %1</source>
<translation>Správa odoslaná. Odoslaná %1</translation>
</message>
<message>
2016-05-02 14:07:58 +00:00
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1002"/>
<source>Need to do work to send message. Work is queued.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1010"/>
<source>Acknowledgement of the message received %1</source>
<translation>Potvrdenie prijatia správy %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2099"/>
<source>Broadcast queued.</source>
<translation>Rozoslanie vo fronte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1019"/>
<source>Broadcast on %1</source>
<translation>Rozoslané 1%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1022"/>
<source>Problem: The work demanded by the recipient is more difficult than you are willing to do. %1</source>
<translation>Problém: práca požadovná príjemcom je oveľa ťažšia, než je povolené v nastaveniach. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1025"/>
<source>Problem: The recipient&apos;s encryption key is no good. Could not encrypt message. %1</source>
<translation>Problém: šifrovací kľúč príjemcu je nesprávny. Nie je možné zašifrovať správu. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1028"/>
<source>Forced difficulty override. Send should start soon.</source>
<translation>Obmedzenie obtiažnosti práce zrušené. Odosielanie by malo čoskoro začať.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1031"/>
<source>Unknown status: %1 %2</source>
<translation>Neznámy stav: %1 %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1653"/>
<source>Not Connected</source>
<translation>Nepripojený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1160"/>
<source>Show Bitmessage</source>
<translation>Ukázať Bitmessage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="688"/>
<source>Send</source>
<translation>Odoslať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1175"/>
<source>Subscribe</source>
<translation>Prihlásiť sa k odberu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1181"/>
<source>Channel</source>
<translation>Kanál</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="734"/>
<source>Quit</source>
<translation>Ukončiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1531"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file.</source>
<translation>Kľúče môžete spravovať úpravou súboru keys.dat, ktorý je uložený v rovnakom adresári ako tento program. Tento súbor je dôležité zálohovať.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1535"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file.</source>
<translation>Kľúče môžete spravovať úpravou súboru keys.dat, ktorý je uložený v adresári
%1
Tento súbor je dôležité zálohovať.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1542"/>
<source>Open keys.dat?</source>
<translation>Otvoriť keys.dat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1539"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</source>
<translation>Kľúče môžete spravovať úpravou súboru keys.dat, ktorý je uložený v rovnakom adresári ako tento program. Tento súbor je dôležité zálohovať. Chcete tento súbor teraz otvoriť? (Nezabudnite zatvoriť Bitmessage pred vykonaním akýchkoľvek zmien.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1542"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</source>
<translation>Kľúče môžete spravovať úpravou súboru keys.dat, ktorý je uložený v adresári
%1
Tento súbor je dôležité zálohovať. Chcete tento súbor teraz otvoriť? (Nezabudnite zatvoriť Bitmessage pred vykonaním akýchkoľvek zmien.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1549"/>
<source>Delete trash?</source>
<translation>Vyprázdniť kôš?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1549"/>
<source>Are you sure you want to delete all trashed messages?</source>
<translation>Ste si istí, že chcete všetky správy z koša odstrániť?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1569"/>
<source>bad passphrase</source>
<translation>zlé heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1569"/>
<source>You must type your passphrase. If you don&apos;t have one then this is not the form for you.</source>
<translation>Je nutné zadať prístupové heslo. Ak heslo nemáte, tento formulár nie je pre Vás.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1582"/>
<source>Bad address version number</source>
<translation>Nesprávne číslo verzie adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1578"/>
<source>Your address version number must be a number: either 3 or 4.</source>
<translation>Číslo verzie adresy musí byť číslo: buď 3 alebo 4.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1582"/>
<source>Your address version number must be either 3 or 4.</source>
<translation>Vaše číslo verzie adresy musí byť buď 3 alebo 4.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1612"/>
<source>Chan name needed</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1612"/>
<source>You didn&apos;t enter a chan name.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1632"/>
<source>Address already present</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1632"/>
<source>Could not add chan because it appears to already be one of your identities.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1636"/>
<source>Success</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1607"/>
<source>Successfully created chan. To let others join your chan, give them the chan name and this Bitmessage address: %1. This address also appears in &apos;Your Identities&apos;.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<source>Address too new</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<source>Although that Bitmessage address might be valid, its version number is too new for us to handle. Perhaps you need to upgrade Bitmessage.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1620"/>
<source>Address invalid</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1620"/>
<source>That Bitmessage address is not valid.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1628"/>
<source>Address does not match chan name</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1628"/>
<source>Although the Bitmessage address you entered was valid, it doesn&apos;t match the chan name.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1636"/>
<source>Successfully joined chan. </source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1647"/>
<source>Connection lost</source>
<translation>Spojenie bolo stratené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1686"/>
<source>Connected</source>
<translation>Spojený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1803"/>
<source>Message trashed</source>
<translation>Správa odstránenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1887"/>
<source>The TTL, or Time-To-Live is the length of time that the network will hold the message.
The recipient must get it during this time. If your Bitmessage client does not hear an acknowledgement, it
will resend the message automatically. The longer the Time-To-Live, the
more work your computer must do to send the message. A Time-To-Live of four or five days is often appropriate.</source>
<translation>TTL (doba životnosti) je čas, počas ktorého bude sieť udržiavať správu. Príjemca musí správu prijať počas tejto životnosti. Keď odosielateľov Bitmessage nedostane po vypršaní životnosti potvrdenie o prijatí, automaticky správu odošle znova. Čím vyššia doba životnosti, tým viac práce musí počítač odosielateľa vykonat na odoslanie správy. Zvyčajne je vhodná doba životnosti okolo štyroch-piatich dní.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1923"/>
<source>Message too long</source>
<translation>Správa je príliš dlhá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1923"/>
<source>The message that you are trying to send is too long by %1 bytes. (The maximum is 261644 bytes). Please cut it down before sending.</source>
<translation>Správa, ktorú skúšate poslať, %1 bajtov naviac. (Maximum je 261 644 bajtov). Prosím pred odoslaním skrátiť.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1955"/>
<source>Error: Your account wasn&apos;t registered at an email gateway. Sending registration now as %1, please wait for the registration to be processed before retrying sending.</source>
<translation>Chyba: Váš účet nebol registrovaný na e-mailovej bráne. Skúšam registrovať ako %1, prosím počkajte na spracovanie registrácie pred opakovaným odoslaním správy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2008"/>
<source>Error: Bitmessage addresses start with BM- Please check %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2011"/>
<source>Error: The address %1 is not typed or copied correctly. Please check it.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2014"/>
<source>Error: The address %1 contains invalid characters. Please check it.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2017"/>
<source>Error: The address version in %1 is too high. Either you need to upgrade your Bitmessage software or your acquaintance is being clever.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2020"/>
<source>Error: Some data encoded in the address %1 is too short. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2023"/>
<source>Error: Some data encoded in the address %1 is too long. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2026"/>
<source>Error: Some data encoded in the address %1 is malformed. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2029"/>
<source>Error: Something is wrong with the address %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2057"/>
<source>Error: You must specify a From address. If you don&apos;t have one, go to the &apos;Your Identities&apos; tab.</source>
<translation>Chyba: musíte zadať adresu &quot;Od&quot;. Ak žiadnu nemáte, prejdite na kartu &quot;Vaše identity&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1998"/>
<source>Address version number</source>
<translation>Číslo verzie adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1998"/>
<source>Concerning the address %