PyBitmessage/src/translations/bitmessage_pl.ts

2499 lines
130 KiB
TypeScript
Raw Normal View History

<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="pl" sourcelanguage="en" version="2.0">
<context>
<name>AddAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="62"/>
<source>Add new entry</source>
<translation>Dodaj adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="63"/>
<source>Label</source>
<translation>Nazwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/addaddressdialog.py" line="64"/>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EmailGatewayDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="67"/>
<source>Email gateway</source>
<translation>Przekaźnik e-mail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="68"/>
<source>Register on email gateway</source>
<translation>Zarejestruj u przekaźnika e-mail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="69"/>
<source>Account status at email gateway</source>
<translation>Status konta u przekaźnika e-mail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="70"/>
<source>Change account settings at email gateway</source>
<translation>Zmień ustawienia konta u przekaźnika e-mail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="71"/>
<source>Unregister from email gateway</source>
<translation>Wyrejestruj od przekaźnika e-mail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="72"/>
<source>Email gateway allows you to communicate with email users. Currently, only the Mailchuck email gateway (@mailchuck.com) is available.</source>
<translation>Przekaźnik e-mail umożliwia komunikację z użytkownikami poczty elektronicznej. Obecnie usługa ta oferowana jest tylko przez Mailchuck (@mailchuck.com).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="73"/>
<source>Desired email address (including @mailchuck.com):</source>
<translation>Wybrany adres e-mail (razem a końcówką @mailchuck.com):</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EmailGatewayRegistrationDialog</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2113"/>
<source>Registration failed:</source>
<translation>Rejestracja nie powiodła się:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2113"/>
<source>The requested email address is not available, please try a new one. Fill out the new desired email address (including @mailchuck.com) below:</source>
<translation>Wybrany adres e-mail nie jest dostępny, proszę spróbować inny. Wpisz adres poniżej (razem z końcówką @mailchuck.com):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="102"/>
<source>Email gateway registration</source>
<translation>Rejestracja u przekaźnika e-mail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/emailgateway.py" line="103"/>
<source>Email gateway allows you to communicate with email users. Currently, only the Mailchuck email gateway (@mailchuck.com) is available.
Please type the desired email address (including @mailchuck.com) below:</source>
<translation>Przekaźnik e-mail umożliwia komunikację z użytkownikami e-maili. Obecnie usługa ta oferowana jest tylko przez bramkę Mailchuck (@mailchuck.com).
Wprowadź wybrany adres e-mail (razem z końcówką @mailchuck.com) poniżej:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Mailchuck</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/account.py" line="241"/>
<source># You can use this to configure your email gateway account
# Uncomment the setting you want to use
# Here are the options:
#
# pgp: server
# The email gateway will create and maintain PGP keys for you and sign, verify,
# encrypt and decrypt on your behalf. When you want to use PGP but are lazy,
# use this. Requires subscription.
#
# pgp: local
# The email gateway will not conduct PGP operations on your behalf. You can
# either not use PGP at all, or use it locally.
#
# attachments: yes
# Incoming attachments in the email will be uploaded to MEGA.nz, and you can
# download them from there by following the link. Requires a subscription.
#
# attachments: no
# Attachments will be ignored.
#
# archive: yes
# Your incoming emails will be archived on the server. Use this if you need
# help with debugging problems or you need a third party proof of emails. This
# however means that the operator of the service will be able to read your
# emails even after they have been delivered to you.
#
# archive: no
# Incoming emails will be deleted from the server as soon as they are relayed
# to you.
#
# masterpubkey_btc: BIP44 xpub key or electrum v1 public seed
# offset_btc: integer (defaults to 0)
# feeamount: number with up to 8 decimal places
# feecurrency: BTC, XBT, USD, EUR or GBP
# Use these if you want to charge people who send you emails. If this is on and
# an unknown person sends you an email, they will be requested to pay the fee
# specified. As this scheme uses deterministic public keys, you will receive
# the money directly. To turn it off again, set &quot;feeamount&quot; to 0. Requires
# subscription.
</source>
<translation># Tutaj możesz skonfigurować ustawienia bramki poczty e-mail
# Odkomentuj (usuń znak &apos;#&apos;) opcje których chcesz użyć
# Ustawienia:
#
# pgp: server
# Bramka poczty utworzy i będzie zarządzać kluczami PGP za Ciebie -
# podpisywać, weryfikować, szyfrować i deszyfrować. Jeżeli chcesz
# używać PGP, ale jesteś leniwy, użyj tej opcji. Wymaga subskrypcji.
#
# pgp: local
# Bramka poczty nie będzie wykonywała operacji PGP za Ciebie. Możesz
# albo wcale nie korzystać z PGP, albo używać go lokalnie.
#
# attachments: yes
# Przychodzące załączniki w wiadomościach będą wrzucane na MEGA.nz i
# będziesz mógł je pobrać z podanego łącza. Wymaga subskrypcji.
#
# attachments: no
# Załączniki zostaną zignorowane.
#
# archive: yes
# Przychodzące wiadomości zostaną zarchiwizowane na serwerze. Użyj tej
# opcji przy diagnozowaniu problemów, lub jeżeli potrzebujesz dowodu
# przesyłani wiadomości na zewnętrznym serwerze. Włączenie tej opcji
# spowoduje, że operator usługi będzie mógł czytać Twoje listy nawet po
# przesłaniu ich do Ciebie.
#
# archive: no
# Przychodzące listy zostaną niezwłocznie usunięte z serwera po
# przekierowaniu ich do Ciebie.
#
# masterpubkey_btc: publiczny klucz BIP44 xpub lub electrum v1 publiczny seed
# offset_btc: integer (domyślnie 0)
# feeamount: liczba, maksymalnie 8 cyfr po przecinku
# feecurrency: BTC, XBT, USD, EUR lub GBP
# Użyj tych opcji, jeżeli chcesz pobierać opłaty od osób, które wyślą
# Tobie wiadomość. Jeżeli ta opcja jest włączona i nieznana osoba wyśle
# Ci wiadomość, będzie poproszona o wniesienie opłaty. Ta funkcja używa
# deterministycznych kluczy publicznych, dostaniesz pieniądze
# bezpośrednio. Aby ponownie wyłączyć, ustaw &apos;feeamount&apos; na 0.
# Wymaga subskrypcji.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MainWindow</name>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="183"/>
<source>Reply to sender</source>
<translation>Odpowiedz do nadawcy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="185"/>
<source>Reply to channel</source>
<translation>Odpowiedz do kanału</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="187"/>
<source>Add sender to your Address Book</source>
<translation>Dodaj nadawcę do Książki Adresowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="191"/>
<source>Add sender to your Blacklist</source>
<translation>Dodaj nadawcę do Listy Blokowanych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="377"/>
<source>Move to Trash</source>
<translation>Przenieś do kosza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="198"/>
<source>Undelete</source>
<translation>Przywróć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="201"/>
<source>View HTML code as formatted text</source>
<translation>Wyświetl kod HTML w postaci sformatowanej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="205"/>
<source>Save message as...</source>
<translation>Zapisz wiadomość jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="209"/>
<source>Mark Unread</source>
<translation>Oznacz jako nieprzeczytane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="349"/>
<source>New</source>
<translation>Nowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="121"/>
<source>Enable</source>
<translation>Aktywuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="124"/>
<source>Disable</source>
<translation>Deaktywuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="127"/>
<source>Set avatar...</source>
<translation>Ustaw awatar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="117"/>
<source>Copy address to clipboard</source>
<translation>Kopiuj adres do schowka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="296"/>
<source>Special address behavior...</source>
<translation>Specjalne zachowanie adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="257"/>
<source>Email gateway</source>
<translation>Przekaźnik e-mail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/blacklist.py" line="114"/>
<source>Delete</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="312"/>
<source>Send message to this address</source>
<translation>Wyślij wiadomość pod ten adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="320"/>
<source>Subscribe to this address</source>
<translation>Subskrybuj ten adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="332"/>
<source>Add New Address</source>
<translation>Dodaj nowy adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="380"/>
<source>Copy destination address to clipboard</source>
<translation>Kopiuj adres odbiorcy do schowka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="384"/>
<source>Force send</source>
<translation>Wymuś wysłanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="598"/>
<source>One of your addresses, %1, is an old version 1 address. Version 1 addresses are no longer supported. May we delete it now?</source>
<translation>Jeden z adresów, %1, jest starym adresem wersji 1. Adresy tej wersji nie już wspierane. Usunąć go?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="985"/>
<source>Waiting for their encryption key. Will request it again soon.</source>
<translation>Oczekiwanie na klucz szyfrujący odbiorcy. Niedługo nastąpi ponowne wysłanie o niego prośby.</translation>
</message>
<message>
2016-05-02 14:07:58 +00:00
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="990"/>
<source>Encryption key request queued.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="991"/>
<source>Queued.</source>
<translation>W kolejce do wysłania.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="994"/>
<source>Message sent. Waiting for acknowledgement. Sent at %1</source>
<translation>Wiadomość wysłana. Oczekiwanie na potwierdzenie odbioru. Wysłano o %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="997"/>
<source>Message sent. Sent at %1</source>
<translation>Wiadomość wysłana. Wysłano o %1</translation>
</message>
<message>
2016-05-02 14:07:58 +00:00
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1002"/>
<source>Need to do work to send message. Work is queued.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1003"/>
<source>Acknowledgement of the message received %1</source>
<translation>Otrzymano potwierdzenie odbioru wiadomości %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1974"/>
<source>Broadcast queued.</source>
<translation>Przekaz w kolejce do wysłania.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1012"/>
<source>Broadcast on %1</source>
<translation>Wysłana o %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1015"/>
<source>Problem: The work demanded by the recipient is more difficult than you are willing to do. %1</source>
<translation>Problem: dowód pracy wymagany przez odbiorcę jest trudniejszy niż zaakceptowany przez Ciebie. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1018"/>
<source>Problem: The recipient&apos;s encryption key is no good. Could not encrypt message. %1</source>
<translation>Problem: klucz szyfrujący odbiorcy jest nieprawidłowy. Nie można zaszyfrować wiadomości. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1021"/>
<source>Forced difficulty override. Send should start soon.</source>
<translation>Wymuszono ominięcie trudności. Wysłanie zostanie wkrótce rozpoczęte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1024"/>
<source>Unknown status: %1 %2</source>
<translation>Nieznany status: %1 %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1520"/>
<source>Not Connected</source>
<translation>Brak połączenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1153"/>
<source>Show Bitmessage</source>
<translation>Pokaż Bitmessage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="688"/>
<source>Send</source>
<translation>Wyślij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1168"/>
<source>Subscribe</source>
<translation>Subskrybuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1174"/>
<source>Channel</source>
<translation>Kanał</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/bitmessageui.py" line="734"/>
<source>Quit</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1391"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file.</source>
<translation>Możesz zarządzać swoimi kluczami edytując plik keys.dat znajdujący się w tym samym katalogu co program. Zaleca się zrobienie kopii zapasowej tego pliku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1395"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file.</source>
<translation>Możesz zarządzać swoimi kluczami edytując plik keys.dat znajdujący się
%1
Zaleca się zrobienie kopii zapasowej tego pliku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1402"/>
<source>Open keys.dat?</source>
<translation>Otworzyć plik keys.dat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1399"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in the same directory as this program. It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</source>
<translation>Możesz zarządzać swoimi kluczami edytując plik keys.dat znajdujący się w tym samym katalogu co program. Zaleca się zrobienie kopii zapasowej tego pliku. Czy chcesz otworzyć ten plik teraz? (Zamknij Bitmessage, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1402"/>
<source>You may manage your keys by editing the keys.dat file stored in
%1
It is important that you back up this file. Would you like to open the file now? (Be sure to close Bitmessage before making any changes.)</source>
<translation>Możesz zarządzać swoimi kluczami edytując plik keys.dat znajdujący się
%1
Zaleca się zrobienie kopii zapasowej tego pliku. Czy chcesz otworzyć ten plik teraz? (Zamknij Bitmessage przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1409"/>
<source>Delete trash?</source>
<translation>Opróżnić kosz?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1409"/>
<source>Are you sure you want to delete all trashed messages?</source>
<translation>Czy na pewno usunąć wszystkie wiadomości z kosza?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1429"/>
<source>bad passphrase</source>
<translation>nieprawidłowe hasło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1429"/>
<source>You must type your passphrase. If you don&apos;t have one then this is not the form for you.</source>
<translation>Musisz wpisać swoje hasło. Jeżeli go nie posiadasz, to ten formularz nie jest dla Ciebie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1442"/>
<source>Bad address version number</source>
<translation>Nieprawidłowy numer wersji adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1438"/>
<source>Your address version number must be a number: either 3 or 4.</source>
<translation>Twój numer wersji adresu powinien wynosić: 3 lub 4.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1442"/>
<source>Your address version number must be either 3 or 4.</source>
<translation>Twój numer wersji adresu powinien wynosić: 3 lub 4.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1608"/>
<source>Chan name needed</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1608"/>
<source>You didn&apos;t enter a chan name.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1628"/>
<source>Address already present</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1628"/>
<source>Could not add chan because it appears to already be one of your identities.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1632"/>
<source>Success</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1603"/>
<source>Successfully created chan. To let others join your chan, give them the chan name and this Bitmessage address: %1. This address also appears in &apos;Your Identities&apos;.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1612"/>
<source>Address too new</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1612"/>
<source>Although that Bitmessage address might be valid, its version number is too new for us to handle. Perhaps you need to upgrade Bitmessage.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<source>Address invalid</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1616"/>
<source>That Bitmessage address is not valid.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1624"/>
<source>Address does not match chan name</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1624"/>
<source>Although the Bitmessage address you entered was valid, it doesn&apos;t match the chan name.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1632"/>
<source>Successfully joined chan. </source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1509"/>
<source>Connection lost</source>
<translation>Połączenie utracone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1555"/>
<source>Connected</source>
<translation>Połączono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1672"/>
<source>Message trashed</source>
<translation>Wiadomość usunięta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1756"/>
<source>The TTL, or Time-To-Live is the length of time that the network will hold the message.
The recipient must get it during this time. If your Bitmessage client does not hear an acknowledgement, it
will resend the message automatically. The longer the Time-To-Live, the
more work your computer must do to send the message. A Time-To-Live of four or five days is often appropriate.</source>
<translation>TTL (ang. Time-To-Live -- czas życia) to czas przez jaki wiadomość będzie przechowywana przez węzły sieci, po jego upływie odbiorca nie będzie juz mógł jej odebrać.
Jeżeli adresat nie otrzyma w tym czasie potwierdzenia odbioru wiadomości, zostanie ona wysłana ponownie.
Im dłuższy TTL, tym więcej pracy będzie musiał wykonac komputer wysyłający wiadomość.
Zwykle 4-5 dniowy TTL jest odpowiedni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1794"/>
<source>Message too long</source>
<translation>Wiadomość zbyt długa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1794"/>
<source>The message that you are trying to send is too long by %1 bytes. (The maximum is 261644 bytes). Please cut it down before sending.</source>
<translation>Wiadomość jest za długa o %1 bajtów (maksymalna długość wynosi 261644 bajty). Przed wysłaniem należy skrócić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1830"/>
<source>Error: Your account wasn&apos;t registered at an email gateway. Sending registration now as %1, please wait for the registration to be processed before retrying sending.</source>
<translation>Błąd: Twoje konto nie było zarejestrowane w bramce poczty. Rejestrowanie jako %1, proszę poczekać na zakończenie procesu przed ponowną próbą wysłania wiadomości.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2008"/>
<source>Error: Bitmessage addresses start with BM- Please check %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2011"/>
<source>Error: The address %1 is not typed or copied correctly. Please check it.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2014"/>
<source>Error: The address %1 contains invalid characters. Please check it.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2017"/>
<source>Error: The address version in %1 is too high. Either you need to upgrade your Bitmessage software or your acquaintance is being clever.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2020"/>
<source>Error: Some data encoded in the address %1 is too short. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2023"/>
<source>Error: Some data encoded in the address %1 is too long. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2026"/>
<source>Error: Some data encoded in the address %1 is malformed. There might be something wrong with the software of your acquaintance.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="2029"/>
<source>Error: Something is wrong with the address %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1932"/>
<source>Error: You must specify a From address. If you don&apos;t have one, go to the &apos;Your Identities&apos; tab.</source>
<translation>Błąd: musisz wybrać adres wysyłania. Jeżeli go nie posiadasz, przejdź do zakładki &apos;Twoje tożsamości&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1873"/>
<source>Address version number</source>
<translation>Numer wersji adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1873"/>
<source>Concerning the address %1, Bitmessage cannot understand address version numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</source>
<translation>Odnośnie adresu %1, Bitmessage nie potrafi odczytać wersji adresu %2. Może uaktualnij Bitmessage do najnowszej wersji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1877"/>
<source>Stream number</source>
<translation>Numer strumienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitmessageqt/__init__.py" line="1877"/>
<source>Concerning the address %1, Bitmessage cannot handle stream numbers of %2. Perhaps upgrade Bitmessage to the latest version.</source>